herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską ( powierzchnia około 270 ha) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Grudziądz, dnia 17 kwietnia 2012 r.

PP-II.6720.1.2011

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera,

granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską ( powierzchnia około 270 ha)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Rydygiera, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską ( powierzchnia około   270 ha)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 kwietnia 2012 r.  do 16 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (ul. Ratuszowa 1,   86-300 Grudziądz), pokój 305 w godz. od 8 00 do 15 00 .

Dyskusja publicznanad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 8 maja 2012 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (ul. Ratuszowa 1,  86-300 Grudziądz), pokój 301,o godz. 14 00 .

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 54  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza, jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nr obrębu geodezyjnego), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2012 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 18-04-2012 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 18-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 18-04-2012 08:02