herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu

                                                                                                                 Grudziądz, 08.05.2012 r.

PP-II.6721.1.2012

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T A   G R U D Z I Ą D Z A

o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi  w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt 1 ww ustawy, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego  terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi   w Grudziądzu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/13/12 Rady Miejskiej Grudziądza  z dnia 22 lutego 2012 r.

Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu zmiany studium na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych   w projektowanym dokumencie.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego  terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu.

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 10-05-2012 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 10-05-2012 09:32