herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owczarki Wschodnie" obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz - Malbork oraz granicą administracyjną miasta

PP-II.7321.2.2008                                                                                  Grudziądz, 08.08.2012r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Owczarki Wschodnie”

 obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz – Malbork

oraz granicą administracyjną miasta

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXV/72/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owczarki Wschodnie” obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz – Malbork oraz granicą administracyjną miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.08.2012 r. do 10.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul.Ratuszowa 1 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2012 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 13-08-2012 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 13-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 13-08-2012 08:16