herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu

                                                                                                                 Grudziądz, 26.10.2012 r.

PP-II.6721.3.2012

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a  G r u d z i ą d z a

o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera,

terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie

ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt 1 ww ustawy, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/97/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu zmiany studium na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych  w projektowanym dokumencie.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego  terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu.

Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 31-10-2012 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 31-10-2012 09:34