herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu

                                                                       Grudziądz, 16.05.2013r.

PP-II.7321.1.2012     

 

 

 

                                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

                                                                                  P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

                                                       o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3   ustawy  z  dnia 3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa   w   ochronie środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXII/13/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi w Grudziądzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.05.2013 r. do 17.06.2013 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800do 1500

           Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.06.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul.Ratuszowa 1  o godz. 1500.

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

         Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 20-05-2013 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 20-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2013 08:22