herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXVII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 czerwca 2013 r.

Grudziądz, 17 czerwca 2013 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXXVII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 26 czerwca 2013 r.o godz. 11:00   w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z  XXXVI  sesji.

2.   Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok;

4.Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania

budżetu na 2012 rok;

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2013-2027;

7. Uchwała w sprawie połączenia domów pomocy społecznej poprzez włączenie  do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu Domów Pomocy Społecznej Nr 2 i Nr 3 w Grudziądzu;

8. Uchwała w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu;

9. Uchwała w sprawie nadania Statutu Domowi Dziennego Pobytu w Grudziądzu;

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku;

11. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu;

12. Uchwała w sprawie określenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie gminy-miasto Grudziądz;

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej;

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Konarskiego;

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką;

16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu i głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

c) głosowanie nad projektem uchwały;

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/54/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 kwietnia 2000 r.;

18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2007 r.;

19. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Żurawiej;

20.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015”;

21. Uchwała w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

22. Uchwała w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Grudziądzu ul. Mastalerza 6;

23. Uchwała w sprawie ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez gminę-miasto Grudziądz;

24. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz;

25. Uchwała w  sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych;

26. Uchwała  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawianych kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 16 i nr 55 położonych na ternie miasta Grudziądza;

27. Uchwała  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania;

28.  Interpelacje;

29.  Zapytania i wolne głosy;

30.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 24-05-2013 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 18-06-2013 08:14