herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie ? Grudziądz Strzemięcin ? Żur.


Grudziądz, 13-09-2013 r.

GK-I.6220.28.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pana Pawła Bieleckiego

Zircon Poland Sp. z o.o.

ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa

działającego z pełnomocnictwa: ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

zawiadamiam wszystkie strony

o wszczęciu postępowania w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie - Grudziądz Strzemięcin - Żur

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia przebiega przez:

  • tereny gminy-miasto Grudziądz na powierzchni 72 000 m2,

  • tereny gminy Dragacz na powierzchni 52 000 m2.

Największa część planowanego przedsięwzięcia leży na terenie gminy-miasto Grudziądz.

W związku z powyższym, zgodnie z art.75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Grudziądza, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu.

Pismem z dnia 06 września 2013 r. znak RGiFE.III.6220.8.2013, Wójt gminy Dragacz, zgodnie z art.75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) poinformował, że nie ma żadnych przeciwwskazań na wydanie jednej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont linii 110 kV Warlubie - Grudziądz Strzemięcin - Żur”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie od 16 września 2013 r. do 30 września 2013 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, budynek C, I piętro, pokój nr 7, w godz. 8.00-15.00.

Pismem z dnia 06 września 2013 r. znak RGiFE.III.6220.8.2013, Wójt gminy Dragacz, zgodnie z art.75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) poinformował, że nie ma żadnych przeciwwskazań na wydanie

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: www.grudziadz.pl

Ponadto, obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicach Urzędu Gminy w Dragaczu, Dragacz 7a.

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Bielecki

Zircon Poland Sp. z o.o., ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa

  1. ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

  2. ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń

  3. Pan Andrzej Lorenc

Wójt Gminy Dragacz, Dragacz 7a, 86-134 Dragacz

  1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 13 września 2013 r. znak GK-I.6220.28.2013

  2. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

(w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 18-09-2013 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 08:41