herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

O G Ł O S Z E N I E P r e z y d e n t a G r u d z i ą d z a o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej w Grudziądzu


PP-II.6721.3.2011 Grudziądz 07.11.2013r.

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2,
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XVIII/117/11 z dnia 30 listopada 2011r. Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej
w Grudziądzu, w dniach od 15.11.2013r. do 13.12.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.11.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1 o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2013 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 08-11-2013 07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 08-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2013 07:33