herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 29 stycznia 2014 r.

Grudziądz, 22 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XLIV  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 29 stycznia 2014 r.o godz. 11:00   w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1. Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołów z XLI, XLII i XLIII sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3.Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok;

4. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu;

5.Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

6. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej na dożywianie przyznawanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

9.Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy-miasto Grudziądz na lata 2015 – 2020;

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy-miasto Grudziądz;

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz;

12. Interpelacje;

13. Zapytania i wolne głosy;

14. Zakończenie obrad.

                                                                                 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      /-/ Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 14-01-2014 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 23-01-2014 13:36