herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLVII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 23 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XLVII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu23 kwietnia 2014 r.o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XLVI sesji,

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdania z działalności za rok 2013:

a)Powiatowego Urzędu Pracy,

b) Państwowej Straży Pożarnej,

c) Komendy Miejskiej Policji,

d) Straży Miejskiej,

e) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

f) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

g) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

h) Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

i) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.

4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie    Grudziądza w roku 2013;

5.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy-miasto Grudziądz;

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”;

7. Informacja o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2008-2015 za rok 2013;

9. Informacja nt. wkładów wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz do spółek prawa handlowego w roku 2013;

10.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014  rok;

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027;

12. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2013 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”;

13. Uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;

14. Uchwała w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”;

15.  Uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy-miasto Grudziądz;

16. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2014 rok;

17. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku”;

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta;

19. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

20.  Interpelacje;

21.  Zapytania i wolne głosy;

22.  Zakończenie obrad.                                           

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

      Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 28-03-2014 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 14-04-2014 13:30