herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 28 maja 2014 r.

Grudziądz, 14 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XLVIII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 maja 2014 r.o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XLVII sesji,

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014  rok;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027;

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w zakresie podziału obszaru  województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

7 .Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja 7;

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ciągowi drogowemu na terenie miasta Grudziądza;

9. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych;

10. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3103C;

11. Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga Państwa Nowak);

12. Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga Wojciecha Karaszewskiego);

13. Uchwała w sprawie odstąpienia od pobierania przez „Centrum pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu” opłat za pobyt osób w stanie nietrzeźwości;

14. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina-miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku;

16. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gdyńską i Portową;

18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego;

19. Uchwała w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu;

20. Uchwała w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego;

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz;

22. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza;

23.  Interpelacje;

24.  Zapytania i wolne głosy;

25.  Zakończenie obrad.                                       

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

         Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 19-05-2014 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 22-05-2014 12:37