herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu

Grudziądz, 25.06.2014 r.

PP-II.6721.1.2013

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską,

Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXXV/38/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym w Grudziądzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.07.2014 r. do 04.08.2014 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul.Ratuszowa 1  o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 26-06-2014 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 26-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 26-06-2014 14:48