herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LII/117/14 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza. 2015-07-24 11:28
dokument UCHWAŁA NR LII/116/14 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza 2015-07-24 11:28
dokument UCHWAŁA NR LII/115/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-07-24 11:26
dokument UCHWAŁA NR LII/114/14 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2015-07-24 11:26
dokument UCHWAŁA NR LII/113/14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej 2015-07-24 11:37
dokument UCHWAŁA NR LII/112/14 w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" 2015-07-24 11:25
dokument UCHWAŁA NR LII/111/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej 2015-07-24 11:17
dokument UCHWAŁA NR LII/110/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na rzecz Skarbu Państwa 2015-07-24 11:06
dokument UCHWAŁA NR LII/109/14 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2015-07-24 11:05
dokument UCHWAŁA NR LII/108/14 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2015-07-24 11:04
dokument UCHWAŁA NR LII/107/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-07-24 11:01
dokument UCHWAŁA NR LII/106/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2015-07-24 11:00
dokument UCHWAŁA NR LII/105/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2015-07-24 11:00