herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/56/08 w sprawie upoważnienia Prezydenta Grudziądza do złożenia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". 2008-09-24 12:49
dokument Uchwała Nr XXIII/55/08 w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2008-09-24 12:39
dokument Uchwała Nr XXIII/54/08 w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie i składowanie odpadu o kodzie 03 03 07 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie 2008-09-24 11:33
dokument Uchwała Nr XXIII/53/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grudziądzkim w sprawie zapewnienia przez gminę – miasto Grudziądz schronienia mieszkańcom Powiatu Grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej 2008-09-24 11:28
dokument Uchwała Nr XXIII/52/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 2008-09-24 11:14
dokument Uchwała Nr XXIII/51/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu imienia ppłk Stanisława Sitka 2008-09-24 11:08
dokument UIchwała Nr XXIII/50/08 w sprawie uchylenia uchwały o zwolnieniu z obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2008-09-24 10:55
dokument Uchwała Nr XXIII/49/08 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie miast Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji zawodowych pracowników urzędów miast. 2008-09-24 10:49
dokument Uchwała Nr XXIII/48/08 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2008-09-24 10:44
dokument Uchwała Nr XXIII/47/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz 2008-09-24 10:26
dokument Uchwała Nr XXIII/46/08 w sprawie procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) 2008-09-24 10:25
dokument Uchwała Nr XXIII/45/08 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ul. Piłsudskiego 2008-09-24 10:08
dokument Uchwała Nr XXIII/44/08 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy miasto Grudziądz 2008-08-18 10:28
dokument Uchwała Nr XXIII/43/08 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz 2008-08-18 09:58
dokument Uchwała Nr XXIII/42/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. 2008-08-18 08:26
dokument Uchwała Nr XXIII/41/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza 2008-08-14 13:59