herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 65/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 lutego 2015 r.

 

zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W Uchwale Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok (Uchwała Nr V/13/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2015r., Zarządzenie Nr 31/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 stycznia 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 481.102.416,00zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 405.251.816,00zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 75.850.600,00zł

- zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 3 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 442.704.273,00zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 386.568.888,00zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 56.135.385,00zł

- zgodnie z Załącznikami nr 2 i nr 4 do uchwały.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 4.239.581,00zł, z tego:

1) rezerwa ogólna - 1.196.581,00zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.043.000,00zł;

3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 2.000.000,00zł.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 14.114.369,00zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 22.651.400,00zł

– zgodnie  z Załącznikiem nr 7 do uchwały.”;

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 7 "Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 04-03-2015 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-03-2015 08:35