herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 60/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 60/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 lutego 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. W zarządzeniu Nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 19 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

     „24) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg i zwolnień z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla której właściwy jest Referat Dochodów Niepodatkowych w Wydziale Finansowym);”;

2) w § 20:

     a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

          „8) informowanie o konieczności składania zgłoszenia do Rejestru Korzyści;”,

     b) w ust. 6.2 po pkt 52 dodaje się pkt 53-60 w brzmieniu:

          „53) nadzór właścicielski nad miejskimi instytucjami kultury w zakresie prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem gminy-miasto Grudziądz;

          54) nadzór właścicielski nad mieniem gminy-miasto Grudziądz przekazanym w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym;

          55) doradztwo dla kierowników jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem gminy-miasto Grudziądz w zakresie eksploatacji mienia nieruchomego;

          56) nadzór nad przestrzeganiem przepisów (prawa budowlanego i ustawy o gospodarce nieruchomościami) przez kierowników jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem gminy-miasto Grudziądz;

          57) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych przeznaczonych na ulepszenie, modernizację lub inwestycje w mieniu gminy-miasto Grudziądz będącym w trwałym zarządzie;

          58) sporządzanie zestawień zbiorczych oraz informacji dotyczących pilności i zakresu prac remontowych niezbędnych do przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz na podstawie opracowanych protokołów z przeglądów technicznych budynków (art. 62 ustawy Prawo budowlane);

          59) koordynacja planów prac remontowo-inwestycyjnych opracowanych przez jednostki organizacyjne gminy-miasto Grudziądz a wynikających z przeglądów technicznych budynków;

          60) organizowanie i koordynacja prac modernizacyjnych budynków będących własnością gminy-miasto Grudziądz przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu.”,

     c) w ust. 8:

          – pkt 5 otrzymuje brzmienie:

               „5) współpraca z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie utrzymania nieruchomości miasta;”,

          – po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

               „17) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy-miasto Grudziądz przy planowaniu i organizowaniu prac remontowych – opiniowanie pilności tych prac, opracowanych kosztorysów i zakresów prac w odniesieniu do wyników rocznych przeglądów budowlanych.”,

     d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

          „12. Do właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich:

          12.1. Referatu Ewidencji Ludności należy w szczególności:

               1) rejestracja danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) w ramach aplikacji źródło:

                    a) zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

                    b) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

                    c) anulowanie zameldowania na pobyt stały,

                    d) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały,

                    e) zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

                    f) rejestracja zmiany kraju miejsca zamieszkania,

                    g) nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy z wyjątkiem dzieci oraz na podstawie odrębnych przepisów,

                    h) powiadamianie o  nadaniu numeru PESEL,

                    i) zgłoszenie usunięcia niezgodności danych osobowo-adresowych,

                    j) usunięcie niezgodności dotyczących:

                         – adresów pobytu stałego,

                         – danych wyjazdu za granicę,

                         – danych dowodu osobistego,

                         – kraju miejsca zamieszkania,

                    k) przyjmowanie zleceń przekazanych do realizacji w ramach działania systemu (Źródło-PESEL);

               2) prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

               3) udostępnianie danych ewidencyjno-adresowych z rejestru mieszkańców Grudziądza i rejestru zamieszkania cudzoziemców;

               4) wydawanie poświadczeń zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego;

               5) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;

               6) sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół i gimnazjów;

               7) opracowywanie sprawozdań statystycznych;

               8) prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób dotyczących pobytu stałego lub czasowego;

               9) przesłuchiwanie stron, świadków w ramach pomocy prawnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych  w sprawach ewidencji ludności;

               10) prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i referendów;

               11) rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w ramach aplikacji źródło i wydawanie potwierdzeń ich przyjęcia;

               12) zgłoszenia usunięcia niezgodności danych dotyczących przyjmowanych wniosków o dowód osobisty;

               13) przyjmowanie i realizacja przypisanych zleceń w ramach systemu RDO;

               14) wysyłanie zarejestrowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego do produkcji do Systemu Rejestrów Państwowych;

               15) przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych w systemie RDO;

               16) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;

               17) przyjmowanie i unieważnianie dowodów osobistych przekazanych przez osoby trzecie;

               18) udostępnianie danych o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych;

               19) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i ich doręczanie osobom aresztowanym, osadzonym w zakładach karnych na terenie Grudziądza i osobom niepełnosprawnych w miejscu ich pobytu;

               20) odbiór poczty specjalnej dotyczącej dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;

               21) prowadzenie archiwum kopert dowodowych dotyczących wydanych dowodów osobistych;

               22) wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert dotyczących osób zmarłych;

               23) przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach publicznych i przygotowywanie decyzji o zakazie zgromadzenia w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach;

               24) opiniowanie wniosków o rejestrację i zmianę wpisu dla stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

               25) rejestracja stowarzyszeń zwykłych posiadających siedzibę na terenie Grudziądza;

               26) nadzór nad działalnością stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Grudziądza z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej.

          12.2. Referatu Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

               1) przyjmowanie, weryfikacja i przekształcanie w formę elektroniczną wniosków CEIDG-1 dot. wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;

               2) prowadzenie spraw związanych z obsługą CEIDG, w tym postępowania dot. niepoprawnych wniosków CEIDG-1;

               3) bieżąca weryfikacja wprowadzonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rejestr działalności regulowanej, zezwoleń i koncesji w CEIDG);

               4) wydawanie zaświadczeń dot. archiwalnych danych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej;

               5) sprawy związane z prowadzeniem na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;

               6) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie miasta;

               7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wygaśnięcia lub cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

               8) weryfikacja dokonanych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

               9) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;

               10) prowadzenie spraw dotyczących ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności;

               11) wydawanie zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych na terenie miasta;

               12) sprawy związane z obsługą Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (system IMI).”,

     e) w ust. 13.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

          „4) wykonywanie zadań należących do miasta jako podmiotu tworzącego Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą Grudziądzu;”;

     f) w ust. 16 pkt 17-21 i 24-27 skreśla się,

     g) w ust. 20 pkt 6 skreśla się,

     h) ust. 21 otrzymuje brzmienie:

          „21. Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

               1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;

               2) meldowanie noworodków bezpośrednio po rejestracji aktów urodzeń i nadawanie numerów PESEL;

               3) wykreślanie osób zmarłych z rejestru meldunkowego i likwidacja numerów PESEL;

               4) zmiana numerów PESEL;

               5) informowanie matek o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka z urzędu;

               6) prowadzenie i aktualizacja rejestru uznań;

               7) powiadomienie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki;

               8) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa przez ojca biologicznego, przed i po urodzeniu dziecka;

               9) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki/żony ojca;

               10) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa;

               11) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion/imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od rejestracji aktu;

               12) wpisywanie do aktu urodzenia danych ojca zgodnie z art. 61 ust 2 prawo o aktach stanu cywilnego;

               13) wpisywanie do rejestru stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów sporządzonych za granicą;

               14) sporządzanie aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granicą, a nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;

               15) prostowanie aktów stanu cywilnego;

               16) uzupełnianie aktów stanu cywilnego;

               17) odtwarzanie aktów stanu cywilnego;

               18) powiadamianie właściwych przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca;

               19) powiadamianie organów sądowych o zgonie rodziców małoletnich dzieci;

               20) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa (cywilnego, konkordatowego i zawieranego za granicą) od nupturientów;

               21) sporządzanie zaświadczeń stanowiących podstawę zarejestrowania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

               22) udzielanie ślubów w lokalu i poza lokalem USC;

               23) rejestrowanie małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Kościół albo inne związki wyznaniowe;

               24) wprowadzanie przypisków do rejestru stanu cywilnego;

               25) sporządzanie danych statystycznych dla potrzeb GUS;

               26) prowadzenie akt zbiorowych;

               27) wydawanie zezwoleń skracających ustawowy, miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;

               28) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju;

               29) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;

               30) uznawanie orzeczeń w sprawach niematerialnych wydawanych przez sądy państw obcych;

               31) współpraca z konsulatami i ambasadami;

               32) organizowanie i przygotowywanie uroczystości związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego;

               33) prowadzenie spraw dotyczących warunków sposobu i terminu przechowywania ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych;

               34) wprowadzanie wzmianek marginesowych na podstawie otrzymanych dokumentów z innych USC, także wyroków i postanowień sądowych;

               35) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie;

               36) sporządzanie i wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;

               37) wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;

               38) współpraca z Archiwum Państwowym;

               39) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

               40) współpraca ze Strażą Graniczną.”.

     § 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 10-03-2015 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-03-2015 08:31