herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 82/15 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 82/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 marca 2015 r.

 

w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozdziału I ust. 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Realizatorem pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”, zwanego dalej „Programem”, jest gmina – miasto Grudziądz, zwana dalej „Realizatorem”.

       2.Jednostką organizacyjną Realizatora wskazaną do realizacji Programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 2. 1. Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

       2. Cele szczegółowe Programu to:

1) przygotowanie beneficjentów Programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;

2) przygotowanie beneficjentów Programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;

3) umożliwienie beneficjentom Programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;

4) poprawa szans beneficjentów Programu na rywalizację o zatrudnienie poprzez podwyższanie kwalifikacji.

§ 3. 1. Pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „PFRON”, w ramach Programu w 2015 roku obejmuje:

1) moduł I – likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

a) obszar A – likwidację bariery transportowej – zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) obszar B – likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) obszar C – likwidację barier w poruszaniu się:

  • zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

d) obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłacenie pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo innej formy zapewnienia opieki nad dzieckiem);

2) moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2  dotyczy dofinansowania semestru (półrocza) nauki i obejmuje:

1) opłatę za naukę (czesne):

a) na jednym kierunku (w ramach jednej formy kształcenia):

  • do równowartości kosztów czesnego – w przypadku osób niezatrudnionych,
  • do 85 % wartości czesnego – w przypadku osób zatrudnionych,

b) na dwóch i więcej kierunkach nauki (w ramach dwóch lub więcej form kształcenia):

  • do 50 % wartości czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki – w przypadku osób niezatrudnionych,
  • do 35 % wartości czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki – w przypadku osób zatrudnionych;

2) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł;

3) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000,00 zł, który może być zwiększony w przypadku, gdy wnioskodawca:

a) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – o 200,00 zł,

b) pobiera naukę w formie stacjonarnej poza miejscem zamieszkania – o 200,00 zł.

3. W celu objęcia wsparciem wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinasowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach i kwoty przeznaczonej na realizację Programu.

§ 4. 1. Podstawą ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

2 . Wnioski o dofinansowanie można składać w terminach:

1) moduł I – od 16 marca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.;

2) moduł II – od 16 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. oraz od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

3. Realizator, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które wnioskodawca zobowiązany jest usunąć w terminie 30 dni od daty poinformowania.

4. Za kompletny uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników potwierdzających możliwość uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Programie.

§ 5. 1. Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, której celem jest wyłonienie wniosków mających największe szanse na realizację celów Programu.

       2. Ocena merytoryczna nie dotyczy wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II.

§ 6. W ramach dokonywania oceny merytorycznej w 2015 roku preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które ubiegają się o dofinansowanie do zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

§ 7. 1. Ocena merytoryczna wniosków oparta jest na systemie punktowym.

       2. Kryteria oceny merytorycznej wniosków wraz z punktacją określa Załącznik do Zarządzenia.

      3. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

      4. Wnioski ocenione merytorycznie szeregowane są na liście rankingowej, w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów.

      5.W pierwszej kolejności przyznawane są dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały minimum 30 punktów.

      6. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały poniżej 30 punktów uzależnione jest od wysokości środków PFRON pozostałych po przyznaniu dofinansowań osobom, o których mowa w ust. 5.

§ 8. W sytuacji, gdy przyznany przez PFRON limit środków nie umożliwia przyznania dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną liczbą punktów, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

1) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy – w pierwszej kolejności realizowane są wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

a w przypadku gdy powyższa zasada nie umożliwi wyboru wniosków do dofinansowania

2) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu – w pierwszej kolejności realizowane są wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

§ 9. 1. Wnioski o dofinansowanie w ramach modułu I obszar C zadanie 3 i 4 pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym podlegają ocenie eksperta PFRON w zakresie stabilności procesu chorobowego osoby niepełnosprawnej i rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w Programie oraz, o ile dotyczy, celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV i zwiększenia kwoty dofinansowania.

         2. Koszty przejazdu wnioskodawcy z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania z ekspertem PFRON i powrotu refundowane są w wysokości wynikającej z poniesionych kosztów i środka transportu:

1) w przypadku przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego – w kwocie równej cenie biletu za przejazd,

2) w przypadku przejazdu prywatnym środkiem transportu – w kwocie stanowiącej iloczyn liczby kilometrów i stawki 0,50 zł/km.

         3. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna wymaga opieki innej osoby zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu może dotyczyć także opiekuna.

         4. Maksymalna kwota refundacji kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3 wynosi 200,00 zł.

         5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wnioskodawca ze względu na stan zdrowia nie ma możliwości dotarcia do eksperta PFRON, spotkanie może odbyć się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

§ 10. 1. Decyzje o sposobie rozpatrzenia wniosków podejmowane są w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

        2. Decyzje o sposobie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I obszar C zadanie 3 i 4  podejmowane są po uzyskaniu pozytywnej opinii, o której mowa w § 9 ust. 1.

        3. W sytuacji wyczerpania środków PFRON otrzymanych przez Realizatora w ramach pierwszej transzy oraz w przypadku wniosków, które uzyskały mniej niż 30 punktów, decyzje o sposobie rozpatrzenia wniosków podejmowane są po otrzymaniu przez Realizatora informacji o przyznaniu przez PFRON drugiej transzy środków na realizację Programu.

        4. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach modułu II jest zaakceptowanie przez Realizatora rozliczenia dofinansowania do kosztów nauki przyznanego wnioskodawcy na podstawie wcześniej zawartej umowy.

§ 11. Realizator informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia wniosku.

§ 12. 1. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków finansowych oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Realizatorem a beneficjentem pomocy.

         2 Kwoty przyznanych dofinansowań uzależnione są od wysokości środków PFRON przyznanych Realizatorowi na realizację Programu.

         3. Kwoty dofinansowania przyznawane są w pełnych złotych zaokrąglonych na zasadach ogólnych, przy czym wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnej kwoty udziału środków finansowych PFRON na dane zadanie.

§ 13. 1. Realizator dokonuje rozliczenia przyznanego dofinansowania w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez beneficjenta pomocy kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

         2. Realizator pisemnie informuje beneficjenta pomocy o rozliczeniu dofinansowania w terminie 10 dni od daty zaakceptowania rozliczenia.

§  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się przyjęte przez PFRON:

  1. przepisy pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;
  2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku, stanowiące załącznik do uchwały nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.;
  3. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r.

§ 15.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 18-03-2015 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-03-2015 13:12