herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 74/15 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KOBRA 2015"

ZARZĄDZENIE NR 74/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 6 marca 2015 r.

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „KOBRA 2015”

 

 

     Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.), § 5 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz.152), § 3 ust.1 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2 lit. a, § 4 i § 5 pkt 4 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz.150 z późn. zm.), „Programu Szkoleń Obronnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2011 – 2016”, „Planu Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rok 2015”, oraz Planu Szkolenia Obronnego Grudziądza na 2015 r. zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Przeprowadzić w dniu 10 czerwca 2015r. roku na terenie Grudziądza  w ramach szkolenia obronnego - ćwiczenie terenowe, pod kryptonimem „KOBRA 2015” – współdziałanie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu i innymi organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny.

§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu należy przyjąć:

1) sprawdzenie przygotowania wydziałów i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu do realizacji zadań operacyjnych w czasie kryzysu i wojny;

2) sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów miasta, oraz służb i straży do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 

     § 3. 1. W ćwiczeniu wezmą udział  organy szczebla miejskiego:

1)  Prezydent Grudziądza;

2) wydziały  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

a) Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

b) Organizacyjny;

c) Spraw Obywatelskich;

d) Komunikacji;

e) Spraw Społecznych;

f) Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;

g) Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

h) Transportu;

i)  Edukacji.

3) Szkoła Podstawowa nr 4.

4)  Wydzielone siły i środki służb:

a) Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;

b) Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu;

c ) Straży Miejskiej w Grudziądzu.

5) Spółki miejskie, w których udziały posiada gmina-miasto Grudziądz:

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.;

b) Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o ;

c) OPEC Grudziądz Sp. z o. o ;

d) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o;

6) obsady Stałego Dyżuru Prezydenta Grudziądza oraz wymienionych wyżej organów;

7) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł.  Biegańskiego w Grudziądzu;

8)  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu;

9)  pogotowia:

a)   gazowe;

b)  wodno – kanalizacyjne;

c)  ratunkowe;

d) energetyczne.

 

§ 4. 1. Ćwiczeniem będzie kierował Prezydent Grudziądza.

     2. Na Zastępcę Kierownika Ćwiczenia wyznaczam  Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zrządzania Kryzysowego.

     3. Powołuję Zespół Autorski Ćwiczenia w składzie:

1) Andrzej Skoracki – Urząd Miejski w Grudziądzu;

2) asp. sztab. Dariusz Rutkowski – Komenda Miejska Policji w Grudziądzu;

3) mjr rez. Antoni Piątkowski – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu.

     4. Zespół Autorski ćwiczenia opracuje niżej wymienioną dokumentację:

1) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

2) plan przeprowadzenia ćwiczenia;

3) założenia do ćwiczenia;

4) plan podgrywki i podawania informacji.

     5. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Kierownik Zespołu Autorskiego uzgodni z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

    6. Kierownik Zespołu Autorskiego, po uzgodnieniu, przedstawi do zatwierdzenia Prezydentowi Grudziądza Koncepcję Przygotowania i Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia 24.03.2015 roku oraz Plan Przeprowadzenia Ćwiczenia do dnia 20.05.2015 roku.

 

     § 5. 1. Podstawę opracowania planu przeprowadzenia ćwiczenia stanowi koncepcja uzgodniona z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

     2. Ćwiczenie należy przeprowadzić  metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z udziałem kurierów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu  oraz zespołu kierującego akcją kurierską w oparciu o przyjęte założenia.

    § 6. 1. Przewidywany koszt przeprowadzenia ćwiczenia: 5.000,00 złotych (słownie: pięć  tysięcy złotych).

    2. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do rozliczenia środków finansowych uzyskanych z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach dotacji celowych.

 

     § 7. Zobowiązuję Sekretarza miasta do zabezpieczenia logistycznego niezbędnego do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia.

     § 8. Funkcję Rzecznika Prasowego Kierownika Ćwiczenia pełniła będzie Pani Magdalena Jaworska – Nizioł, którą  zobowiązuję do współpracy z mediami.

     § 9. Zobowiązuję Pełnomocnika Prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych do kontroli przestrzegania przez uczestników ćwiczenia przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

     § 10. Meldunków dotyczących sposobu wykonania zadań oraz użytych sił i środków wysłucham w ramach Konferencji Głównej przed podsumowaniem ćwiczenia.

     § 11. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

     § 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia  i podsumowania ćwiczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 24-03-2015 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-03-2015 13:03