herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 93/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

ZARZĄDZENIE NR 93/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 26 marca 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i § 8 pkt 7 „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/112/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych” określonego w § 8 pkt 7 „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” obejmującego:

1) organizację dni otwartych Wieży Klimek;

2) organizację dnia otwartego Cytadeli z okazji Święta Konstytucji 3 Maja;

3) organizację dnia otwartego Cytadeli z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1) organizacje pozarządowe:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.),

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą składać oferty na realizację zadania publicznego, jeżeli prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 3. 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Na każdy element zadania wymieniony w § 1 Zarządzenia, oferent składa oddzielną ofertę. Oferent może złożyć oferty zarówno na wszystkie elementy zadania, jak i dowolnie wybrane.

3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Polityka Społeczna/Organizacje pozarządowe.

4. Do oferty należy załączyć:

1) kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta – pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta;

3) kserokopię statutu.

4. Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4. 1. Oferty należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (wejście C pokój 12) w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu pod numerem tel. 56 45 10 436.

§ 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 23.800,00 zł.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji:

1) zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie jego realizacji;

2) w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;

3) dotacje zostaną przyznane organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom wyłonionym w konkursie, prowadzącym działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 7. Terminy i warunki realizacji zadania:

1) zadania będące przedmiotem konkursu należy zrealizować w 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż udostępnienie zwiedzającym nastąpi:

a) w przypadku organizacji dni otwartych Wieży Klimek – we wszystkie soboty, niedziele i święta w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 września 2015 r.,

b) w przypadku organizacji dnia otwartego Cytadeli z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – w dniu 3 maja 2015 r.,

c) w przypadku organizacji dnia otwartego Cytadeli z okazji Narodowego Święta Niepodległości – w dniu 11 listopada 2015 r.;

2) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Prezydentem Grudziądza a zleceniobiorcami, sporządzonych zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 8.  Przy wyborze oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;

4) w przypadku wspierania zadania publicznego – planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

6) w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – analiza i ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 9. Prezydent Grudziądza unieważni konkurs, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów formalnych.

§ 10. 1. Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w następujących miejscach:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;

2) na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

2. Oferenci zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert również w formie pisemnej.

§ 11. Zrealizowane przez gminę – miasto Grudziądz w roku bieżącym i poprzednim zadania publiczne za zakresu turystyki krajoznawstwa:

1) w roku bieżącym zadania nie zostały jeszcze zrealizowane;

2) w roku poprzednim zrealizowano zadania publiczne, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 20.000,00 zł następującym organizacjom pozarządowym:

a) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. ks. ppłk. dr. Władysła- wa Łęgi w Grudziądzu – 5.500,00 zł,

b) Stowarzyszenie Aktywnego Wypoczynku „Vacantia” – 4.000,00 zł,

c) Automobilklub Toruński – 1.000,00 zł,

d) Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Rawelin” – 9.500,00 zł.

§  12. 1. Zapraszam podmioty wymienione w § 2 ust. 1 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez podmioty wymienione w § 2 ust. 1, jeżeli dany podmiot bierze udział w konkursie.

3. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 225 lub 325) lub w Biurze Obsługi Interesantów (przyziemie Ratusza) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25);

3) Uchwały Nr LII/112/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”;

4) Zarządzenia Nr 473/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Żłobińska 01-04-2015 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2015 09:37