herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXI/4/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Uchwała Nr XXI/4/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 lutego 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i lit.„i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.165, art.184, art.188 ust.1,2 i 3 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984)

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008., Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 05.02.2008.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:
 
1. Dochody ogółem 393.057.210,00 zł
  zastępuje się kwotą 393.060.821,00 zł
  w tym:  
    1) dochody gminy 202.147.403,00 zł
    zastępuje się kwotą 202.148.403,00 zł
    z tego:  
      - dotacje celowe na zadania własne 8.925.800,00 zł
      zastępuje się kwotą 8.926.800,00 zł
         
    2) dochody powiatu 190.909.807,00 zł
    zastępuje się kwotą 190.912.418,00 zł
    z tego:  
      - dochody własne 69.786.163,00 zł
      zastępuje się kwotą 69.788.774,00 zł
         
2.   1) dochody bieżące 277.681.766,00 zł
    zastępuje się kwotą 277.685.377,00 zł
         
3. Wydatki ogółem 411.998.755,00 zł
  zastępuje się kwotą 412.002.366,00 zł
  w tym:  
    1) wydatki bieżące 279.551.614,00 zł
    zastępuje się kwotą 279.544.225,00 zł
    z tego:  
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.281.861,00 zł
      zastępuje się kwotą 115.992.153,00 zł
         
      - dotacje z budżetu 27.794.692,00 zł
      zastępuje się kwotą 27.869.692,00 zł
         
    2) wydatki majątkowe 132.447.141,00 zł
    zastępuje się kwotą 132.458.141,00 zł
    z tego:  
      - wydatki inwestycyjne 131.927.141,00 zł
      zastępuje się kwotą 131.938.141,00 zł
2. W załączniku Nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 „Plan finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 „Plan dotacji z budżetu miasta w 2008 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 14-05-2008 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-05-2008 12:51