herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 130/15 zmieniające zarządzenie w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne

ZARZĄDZENIE NR 130/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne

 

     Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. W zarządzeniu Nr 416/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)     GN – komórka właściwa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu do prowadzenia nadzoru nad majątkiem pozostającym
w trwałym zarządzie JO;”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.     Po uchwaleniu budżetu lub Wieloletniej Prognozy Finansowej KO przekazuje JO, GN, IN oraz ZP informacje o uchwalonych środkach na finansowanie przedsięwzięć wraz z ich wykazem.”;

3) w § 4 ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3.     Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 2 komórka nadzorująca przekazuje wniosek do GN.

4.       GN dokonuje oceny wniosku pod względem formalno-prawnym oraz pod kątem zgodności przedsięwzięcia z ogólnymi kierunkami zarządzania majątkiem gminy-
-miasto Grudziądz znajdującym się w trwałym zarządzie JO.

5.       Po dokonaniu oceny przez GN wniosek przekazany zostaje do IN.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1.     W przypadku przedsięwzięcia o wartości netto do 30.000 euro kierownik JO przeprowadza postępowanie celem wyboru wykonawcy.

2.       Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza kierownik JO w oparciu o odrębne przepisy.

3.       W przypadku przedsięwzięcia powyżej 30.000 euro kierownik JO w porozumieniu z  KO występuje z wnioskiem do ZP o przeprowadzenie postępowania w celu wyboru wykonawcy.

4.       Procedura, o której mowa w ust. 3 nie dotyczy poniższych gminnych jednostek organizacyjnych:

                         1) Powiatowy Urząd Pracy;

                         2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

                         3) Dom Pomocy Społecznej;

                         4) Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku.

5.       Postępowanie, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza się w oparciu o przepisy Okólnika Nr 94/12 Prezydenta Grudziądz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

6.       Finansowanie przedsięwzięć następuje z budżetu miasta.

7.       Przy współfinansowaniu przedsięwzięć z budżetu miasta i środków pozabudżetowych (sponsoring, spadki, darowizny) zasady finansowania przedsięwzięć ustala się indywidualnie dla każdego zadania.”;

5) §§ 6–8 otrzymują brzmienie:

„§ 6. 1.     Obowiązki w zakresie powołania inspektora nadzoru ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

2.       Odbioru przedsięwzięcia dokonuje komisja, której przewodniczy kierownik JO, a w skład której wchodzą przedstawiciele GN i IN.

3.       W komisji odbiorowej może brać udział pracownik KO.

4.       Przepisy dotyczące odbioru, o którym mowa w ust. 2–3 nie dotyczą poniższych gminnych jednostek organizacyjnych:

                         1) Powiatowy Urząd Pracy;

                         2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;

                         3) Dom Pomocy Społecznej;

                         4) Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku.

§ 7.    Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych, Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów, Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 8.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r., z wyjątkiem §3 i §4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

6) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych, Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów, Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-04-2015 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-05-2015 08:45