herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska z siedzibą przy ulicy Droga Graniczna 29, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz

Grudziądz, 09-01-2017 r.

GK-I.6233.1.27.2016

D E C Y Z J A

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych

 

Na podstawie  art. 104 §1, art. 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póżźn.zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Karoliny Kocieniewskiej - Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska z siedzibą przy ulicy Droga Graniczna 29 w Grudziądzu z dnia 18 grudnia 2016 r.

z e z w a l a m

Pani Karoliny Kocieniewskiej - Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska z siedzibą przy ulicy Droga Graniczna 29 w Grudziądzu, zwanej dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na następujących warunkach:

 1. Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz.
 2. Termin podjęcia działalności objętej zezwoleniem ustala się na 09 stycznia 2017 r.
 3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych niniejszym zezwoleniem:
 1. Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz, będą prowadzone tylko spełniającym wymagania techniczne określone
  w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, niżej opisanymi pojazdami:
 1. samochód ciężarowy asenizacyjny VOLVO FL 619, nr rejestracyjny CG 68406,
 2. samochód ciężarowy asenizacyjny IVECO 260 E, nr rejestracyjny CG 68407,

spełniającymi wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 193, poz. 1617).

 1. Środki transportu zostaną oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi wraz z adresem firmy.
 1. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:
 1. Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi
  z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:
 1. usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem,
 2. obmyć oraz dokonać dezynfekcji i dezynsekcji pojazdu oraz pomieszczeń służących prowadzonej działalności objętej zezwoleniem.
 1. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska
  i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:
 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na dzień prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w zakresie ustaw o:
 1. odpadach,
 2. utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 3. przepisach sanitarnych.
 1. Świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości wywiezionych nieczystości ciekłych, ceny usługi oraz odbiorcy nieczystości ciekłych.
 2. Sporządzania i dostarczania Prezydentowi Grudziądza kwartalnych sprawozdań:

a) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy,

b) sprawozdanie powinno zawierać:

 • informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy-miasto Grudziądz,
 • informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe,
 1. do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
  w okresie objętym sprawozdaniem Przedsiębiorca zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
  W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości, a także adres nieruchomości.
 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Prezydentowi Grudziądza  wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu.
 1. Określa się stację zlewną, do której należy transportować nieczystości ciekłe z terenu gminy-miasto Grudziądz:

Punkt zlewny ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k/Grudziądza, gmina Grudziądz.

 1. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat tj. od dnia 09 stycznia 2017 r. do 08 stycznia 2027 r.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Pani Karolina Kocieniewska – Usługi Asenizacyjne Kalina Kocieniewska z siedzibą przy ulicy Droga Graniczna 29 w Grudziądzu, wnioskiem z dnia 18 grudnia 2016 r. zwróciła się do Prezydenta Grudziądza o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu gminy-miasto Grudziądz.

Wniosek spełniał wymogi art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 6 w/w ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie gminy-miasto Grudziądz, wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Grudziądza.

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych – dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. 1a oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych
z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 9 ustawy o utrzymani czystości i porządku w gminach.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

 1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
 2. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Miejski w Grudziądzu.

 

Otrzymuje:

 1. Pani Karolina Kocieniewska

Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska

ul. Droga Graniczna 29, 86-300 Grudziądz

2. a/a BK

 

Opłatę skarbową uiszczono w wysokości 107 zł

(Podstawa prawna: część  III, punkt 42 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm).

Barbara Kubiak, inspektor

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 11-01-2017 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2017 09:53