herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 72/20 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 72/20
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 20 lutego 2020 r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu

 

     Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) zarządzam, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

     § 1. Nadaję Straży Miejskiej w Grudziądzu Regulamin.

     § 2. Regulamin Straży Miejskiej w Grudziądzu, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej wraz z podziałem zadań.

     § 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Grudziądza;

2) Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Grudziądzu;

3) Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydziały i referaty Straży;

4) Komendancie – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu;

5) Zastępcy Komendanta – należy przez to rozumieć Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu;

6) Naczelniku – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału Straży;

7) Kierowniku referatu – należy przez to rozumieć kierownika referatu Straży;

8) Kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Zastępcę Komendanta, Naczelnika, kierownika referatu Straży;

9) Dyżurnym – należy przez to rozumieć Dyżurnego Straży;

10) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Grudziądza.

    § 4. Straż działa na podstawie ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, aktów wydawanych przez organy gminy-miasto Grudziądz
oraz Komendanta.

     § 5. Terenem działania Straży jest gmina-miasto Grudziądz.

     § 6. Straż umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i działa na zasadach wydziału.

     § 7. Straż może posiadać sztandar jako symbol służby na rzecz mieszkańców miasta Grudziądza nadany przez Radę Miejską Grudziądza.

 

Rozdział 2

Struktura wewnętrzna Straży

 

     § 8. 1. Strukturę organizacyjną Straży tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Prewencji (WP);

2) Wydział Organizacyjny (WO).

     2. W wydziałach, o których mowa w ust. 1, mogą funkcjonować referaty, sekcje, jednoosobowe stanowiska, posterunki stałe, sezonowe oraz patrole specjalne.

     3. Sekcje mogą funkcjonować poza Wydziałami, o których mowa w ust. 1.

     4. Graficzną strukturę organizacyjną Straży określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

     § 9. 1. W Wydziale Prewencji działają:

1) Referat Operacyjny (WP-I);

2) Sekcja Służby Dyżurnej.

     2. W Wydziale Organizacyjnym działają:

1) Referat Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (WO-I);

2) Sekcja ds. Wykroczeń;

3) Sekcja ds. Ekologii;

4) Sekcja ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej.

   3. Sekcja Administracyjno – Finansowa.

     § 10. 1. Pracą komórek organizacyjnych Straży kierują:

1) Zastępca Komendanta – Wydziałem Prewencji;

2) Naczelnik – Wydziałem Organizacyjnym.

     2. Pracami referatów kierują kierownicy referatu.

     3. Sekcja Administracyjno – Finansowa podlega bezpośrednio Komendantowi.

     § 11. Ilość i podporządkowanie posterunków stałych i sezonowych określa Prezydent w formie zarządzenia, wydanego na wniosek Komendanta, zawierającego obszar i zakres ich działania, czas funkcjonowania oraz liczbę oddelegowanych strażników.

 

Rozdział 3

Zakres właściwości komórek organizacyjnych Straży

     § 12. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) sprawne, rzetelne i terminowe realizowanie zadań, obowiązków i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) prawidłowe i terminowe przygotowanie i sporządzanie pism, sprawozdań, analiz, ocen i bieżących informacji z realizacji zadań Straży;

3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach, wykroczeniach i przestępstwach;

4) współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi;

5) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń oraz okólników Prezydenta;

6) realizacja uchwał Rady, zarządzeń i okólników Prezydenta.

     § 13. 1. Do właściwości Referatu Operacyjnego w Wydziale Prewencji należy w szczególności:

1) realizowanie służb patrolowych, których celem jest rozpoznawanie zagrożeń naruszających spokój, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz zapobieganie im w ramach ustawowych zadań Straży;

2) prowadzenie rozpoznania wyznaczonego rejonu służbowego pod względem zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

3) przekazywanie przełożonym informacji mających szczególny wpływ na poziom porządku i bezpieczeństwa publicznego;

4) inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie, w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

     2. Do właściwości Sekcji Służby Dyżurnej należy w szczególności:

1) zapewnienie ciągłości pracy Straży i gotowości do skutecznej ochrony spokoju i porządku publicznego;

2) sprawne kierowanie i koordynowanie pracą podległych sił i środków;

3) niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia otrzymane od mieszkańców i przekazywanie interwencji strażnikom;

4) planowanie służb patrolowych oraz sporządzanie miesięcznego grafiku służb i jego bieżąca aktualizacja;

5) współpraca z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Grudziądza a Komendantem Miejskim Policji;

6) prowadzenie statystyki związanej z działalnością Straży.

     § 14. 1. Do właściwości Referatu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Organizacyjnym należy w szczególności:

1) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;

2) archiwizowanie zarejestrowanego obrazu zdarzeń, zawierającego dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia;

3) bieżąca analiza jakości obrazu z kamer;

4) nadzorowanie i niezwłoczne korygowanie zaplanowanych tras i pól dozoru kamer;

     2. Do właściwości Sekcji ds. Wykroczeń w Wydziale Organizacyjnym należy w szczególności:

1) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach wykroczeń ujawnionych w zakresie działania Straży;

2) przesłuchiwanie osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń oraz świadków wraz z informowaniem o przysługujących im prawach;

3) sporządzanie wniosków o ukaranie do sądu;

4) uczestniczenie w posiedzeniach sądowych i reprezentowanie Straży w charakterze oskarżyciela publicznego;

5) prowadzenie kontroli w zakresie stosowania procedur oraz przeprowadzania postępowań związanych m.in. z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi, postępowaniem mandatowym, zasadnością użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, osadzaniem w izbie wytrzeźwień, placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo jednostce Policji;

6) wykonywanie czynności służbowych związanych z wystawianiem wezwań za wycieraczkę kierowcom niestosujących się do przepisów ruchu drogowego;

     3. Do właściwości Sekcji ds. Ekologii w Wydziale Organizacyjnym należy w szczególności:

1) podejmowanie działań związanych z nieprzestrzeganiem przepisów związanych z ochroną przyrody i środowiska;

2) przeciwdziałanie zanieczyszczaniu miejsc publicznych, ujawnianie i dyscyplinowanie sprawców takich czynów w granicach przewidzianych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

3) kontrolowanie właścicieli posesji pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych;

4) kontrolowanie nieprawidłowości związanych z nieczystościami płynnymi, składowaniem materiałów niebezpiecznych;

5) współdziałanie z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, a także pracownikami placówek i instytucji zajmujących się ochroną środowiska;

6) współpraca z podmiotami wywozowymi w zakresie aktualizacji wyposażenia nieruchomości w pojemniki na nieczystości stałe oraz kontrola zawartych umów.

     4. Do właściwości Sekcji ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Wydziale Organizacyjnym należy w szczególności:

1) prowadzenie programów edukacyjnych i prewencyjnych dotyczących zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

2) współdziałanie z dyrektorami, pedagogami, nauczycielami szkół oraz instytucjami zajmującymi się problemami dzieci i młodzieży;

3) opracowywanie programów profilaktycznych i scenariuszy lekcyjnych dotyczących zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz programów związanych z bezpieczeństwem dzieci.

     § 15. Do właściwości Sekcji Administracyjno – Finansowej należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki finansowej oraz sprawozdawczości finansowej Straży;

2) dbałość o prawidłowy obieg dokumentów finansowych;

3) miesięczne rozliczanie wydatków osobowych i rzeczowych Straży;

4) przygotowywanie zestawień finansowych;

5) prowadzenie podręcznego magazynku odzieżowego wraz z indywidualnymi kartami umundurowania strażnika;

6) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) przygotowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury Straży;

9) organizowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej Straży.

 

Rozdział 4

Zasady kierowania Strażą

     § 16. Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności  za wykonywanie powierzonych zadań.

     § 17. Komendant, podlegający bezpośrednio Prezydentowi, kieruje Strażą i reprezentuje ją na zewnątrz.

     § 18. Komendant kierując działalnością Straży:

1) wydaje dyspozycje mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez kierowników komórek organizacyjnych, ustala zakres działań komórek organizacyjnych;

2) współdziała z właściwymi organami i innymi podmiotami, w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) opracowuje roczne i wieloletnie projekty, programy zadań społeczno – gospodarczych gminy-miasta Grudziądz oraz projekt rocznego budżetu Straży;

4) prowadzi bezpośredni nadzór nad Sekcją Administracyjno – Finansową Straży;

5) rozpatruje lub przekazuje do rozpatrzenia właściwym pracownikom wszystkie sprawy wpływające do Straży;

6) sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży;

7) wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

8) współdziała z rzecznikiem prasowym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz udziela informacji środkom masowego przekazu w zakresie zadań Straży;

     § 19. Komendant wydaje akty prawa wewnętrznego w formie zarządzeń i instrukcji w zakresie działania Straży.

     § 20. 1. Komendant posiada uprawnienia przełożonego w stosunku do wszystkich pracowników Straży.

     2. Komendant dokonuje podziału zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności między Kierowników komórek organizacyjnych oraz Dyżurnych.

     3. W czasie nieobecności Komendanta zastępuje go upoważniony Zastępca Komendanta.

     § 21. 1. Zastępca Komendanta oraz Naczelnik wykonują uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do podległych im kierowników komórek organizacyjnych
oraz innych pracowników z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

     2. Dyżurni oraz wyznaczeni przez Komendanta strażnicy posiadają w czasie dyżuru uprawnienia przełożonego wynikające z posiadanych przez nich zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wobec strażników pełniących służbę patrolową.

     § 22. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują podporządkowanymi im komórkami zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez te komórki oraz określonym dla kierowników szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

     2. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują i zarządzają komórkami w sposób zapewniający optymalną realizację zadań oraz współdziałają w sprawach, które wymagają uzgodnień między nimi.

     § 23. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują zadania w zakresie:

1) nadzoru nad zapewnieniem sprawnej koordynacji i funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych m.in. poprzez określanie zadań dla podległych pracowników, analizę i rozdzielanie podległym strażnikom spraw do załatwienia zgodnie z otrzymanymi pismami i poleceniami przełożonych;

2) nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w podległych komórkach organizacyjnych, przeprowadzaniem czynności dyscyplinujących wobec podległych pracowników;

3) kontroli, analiz i ocen wyników pracy, efektywnego wykorzystania czasu pracy, powierzonych środków pracy oraz inicjowania nowych metod i kierunków działania zmierzających do poprawy efektywności i usprawnienia organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych;

4) przygotowywania projektów pism, opracowań i innych materiałów dla potrzeb Komendanta.

     § 24. Do zadań Zastępcy Komendanta należy w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników w szczególności poprzez przeprowadzanie kontroli pełnionej służby patrolowej m.in. w zakresie dyscypliny pracy, umundurowania i wyposażenia do służby, prowadzenia dokumentacji służbowej, realizacji wyznaczonych zadań;

2) dokonywanie przeglądu dokumentacji służbowej ze zwróceniem uwagi na prawidłowe jej sporządzanie i prowadzenie;

3) udział w odprawach z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;

4) przygotowywanie projektów sprawozdań z działalności Straży Miejskiej, ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży.

     § 25. Do zadań Naczelnika Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1) nadzór nad zasadnością i prawidłowością prowadzonego postępowania mandatowego, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz stosowanych środków prawnych;

2) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników w szczególności poprzez kontrole prowadzenia dokumentacji służbowej, prowadzenia czynności wyjaśniających, realizacji wyznaczonych zadań;

3) przeprowadzanie przeglądów mundurowych;

4) nadzór nad ochroną informacji niejawnych, przestrzeganiem przepisów prawa pracy, zasad ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz innych obowiązujących przepisów.

     § 26. Do zadań Kierownika Referatu Operacyjnego należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad służbami patrolowymi i Dyżurnymi;

2) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników w szczególności poprzez przeprowadzanie kontroli pełnionej służby patrolowej m.in. w zakresie dyscypliny pracy, umundurowania i wyposażenia do służby, prowadzenia dokumentacji służbowej, realizacji wyznaczonych zadań;

2) dokonywanie bieżącego przeglądu notatników służbowych oraz innej dokumentacji służbowej podległych pracowników ze zwróceniem uwagi na prawidłowe jej sporządzanie i prowadzenie;

4) współpraca z instytucjami i placówkami odpowiedzialnymi za porządek na terenie miasta, m.in. poprzez prowadzenie rozmów i organizowanie wspólnych spotkań;

5) kierowanie zabezpieczeniem imprez ze strony Straży.

     § 27. Do zadań Kierownika Referatu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego należy w szczególności:

1) nadzór nad obserwowaniem i rejestrowaniem w systemie Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

2) nadzór nad sprawnością infrastruktury technicznej i utrzymywanie bieżącej wymiany informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach z wyznaczonymi pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za serwisowanie instalacji systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;

3) merytoryczne reprezentowanie Straży Miejskiej w zakresie związanym z organizowaniem, funkcjonowaniem i modernizowaniem systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;

4) bieżąca ocena jakości nagrań pod kątem przydatności w postępowaniu dowodowym i niezwłoczne podejmowanie działań zapewniających eliminowanie nieprawidłowości;

5) administrowanie danymi pozyskiwanymi dzięki systemowi Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem;

6) ochrona posiadanych zasobów przed dostępem osób nieupoważnionych.

     § 28. 1. Wszelkie sprawy służbowe przekazywane są drogą służbową z zachowaniem podległości zgodnie z ustaloną strukturą organizacyjną Straży.

     2. Drogę służbową można pominąć tylko w wyjątkowych i pilnych przypadkach z obowiązkiem natychmiastowego i skutecznego poinformowania bezpośrednich przełożonych.

     § 29. Szczegółowy zakres czynności pracowników Straży określają indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz akty prawa wewnętrznego zatwierdzone przez Komendanta.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

     § 30. Traci moc Zarządzenie Nr 463/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu.

     § 31. Dotychczasowe akty prawa wewnętrznego wydane na podstawie Regulaminu zachowują moc do czasu wydania nowych.

     § 32. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Komendantowi.

     § 33. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 06-03-2020 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-10-2020 08:52