herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2020-10-09 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-10-09 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/20 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku 2020-10-09 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-09 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-09 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/20 w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-10-09 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/20 w sprawie powołania komisji doraźnej do wyłonienia kandydatów na członków Grudziądzkiej Rady Seniorów 2020-10-09 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" 2020-10-09 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny 2020-10-09 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-12 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/20 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu 2020-10-09 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2020-10-09 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2020-10-09 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-10-09 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz 2020-10-09 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2020-10-09 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020" 2020-10-09 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-10-09 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" 2020-10-09 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020" 2020-10-09 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2020-10-09 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2020-03-25 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2020-03-25 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2020-03-25 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-25 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-03-25 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/20 w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP 2020-03-25 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" 2020-03-25 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-03-25 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2020-03-25 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja imprez sportowych" 2020-03-25 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-03-25 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-03-25 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-03-25 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/20 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na I półrocze i na rok 2020 rok) 2020-03-25 10:25
dokument ZARZĄDZENIE 46/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku 2020-03-25 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2020-03-25 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/20 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu 2020-03-25 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2020-03-25 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-03-25 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/20 w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2020-03-25 10:07