herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-03-31 22:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/21 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2021-03-31 22:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/21 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2021-03-31 22:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/21 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2021-03-31 22:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/21 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2021 roku 2021-03-31 22:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-03-31 22:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2021-03-31 22:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-31 22:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-03-31 22:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-03-31 22:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2021-03-31 22:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2021-03-31 22:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/21 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych 2021-03-31 22:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w konkursie  Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 2021-03-31 22:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/21 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-03-31 22:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2021-03-31 22:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-03-31 22:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. 2021-03-31 22:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-03-31 22:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2021-03-31 22:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2021-03-31 22:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021-2023 2021-03-31 22:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2021-03-31 22:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego w kolarstwie oraz wioślarstwie. 2021-03-31 22:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu polegającego na udziale drużyn w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym w piłce ręcznej oraz w tenisie stołowym. 2021-03-31 22:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego w kolarstwie oraz wioślarstwie 2021-03-31 21:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu, polegającego na udziale drużyn w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym. 2021-03-31 21:56
dokument ZARZADZENIE NR 21/21 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2021-03-31 21:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/21 w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2021-03-31 21:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/21 w sprawie zmiany członka Rady Sportu gminy – miasto Grudziądz 2021-03-31 21:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2021-03-31 21:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2021-03-31 21:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021-2023 2021-03-31 21:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży 2021-03-31 21:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/21 w sprawie ustalenia w 2021 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2021-03-31 21:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/21 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-03-31 21:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-03-31 21:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/21 w sprawie zamiany nieruchomości między gminą – miasto Grudziądz a Skarbem Państwa 2021-03-31 21:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-03-31 21:34
dokument ZARZADZENIE NR 9/21 w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów na terenie Grudziądza 2021-03-31 21:32
dokument ZARZADZENIE NR 8/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2021-03-31 21:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/21 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2021-03-31 21:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-31 21:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2021-03-31 21:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-03-31 21:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-03-31 21:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-03-31 21:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2021-03-31 21:22