herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/21 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy-miasto Grudziądz 2021-04-01 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-04-01 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2021-04-01 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku obowiązującego na terenie obiektów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2021-04-02 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-04-01 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-04-01 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-04-01 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-04-01 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-04-01 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-04-01 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/21 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku 2021-04-01 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-01 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-01 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-01 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2021-04-01 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarnieckiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-04-01 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-01 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/21 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendiów na cały rok 2021) 2021-04-01 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/21 w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021-04-01 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym 2021-04-01 08:33
dokument ZARZĄDZENIR NR 69/21 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2021-04-01 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/21 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2021-04-01 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/21 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2021-04-01 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2021-04-01 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży 2021-04-01 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2021-04-01 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinach kolarstwo i lekkoatletyka 2021-04-01 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2021-04-01 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/21 w sprawie częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej oraz nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej 2021-04-01 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-01 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/21 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz udziału wynoszącego 1/6 część w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego. 2021-04-01 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-04-01 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-04-01 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/21 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 2021-04-01 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00006673/1 na rzecz Skarbu Państwa 2021-04-01 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/21 w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2021-04-01 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-04-01 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/21 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021 2021-04-01 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-01 07:33