herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2021-10-05 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/21 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2021-10-05 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/21 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2021-10-05 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/21 sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2021-10-05 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/21 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2021-10-05 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/21 w sprawie udzielenia upoważnień do dokonywania czynności prawnych i faktycznych oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2021-10-05 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/21 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu 2021-10-05 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-05 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-05 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-10-05 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/21 zmieniające zarządzenie w sprawie formy i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2021-10-05 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-05 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-05 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-10-05 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/21w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-11-02 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-10-05 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 2021-10-05 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2021-10-05 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/21 NUMER POMINIĘTY 2021-10-01 09:09
dokument ZARZĄDZENIE 431/21 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje 2021-10-01 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2021-10-01 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-01 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2021-10-01 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-01 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/21 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2021-11-02 13:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/21 w sprawie procedury prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2021-10-01 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-10-01 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-10-01 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 2021-10-01 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2021-10-01 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu 2021-10-01 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu 2021-10-01 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu 2021-10-01 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 2021-10-01 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu 2021-10-01 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu 2021-10-01 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu 2021-10-01 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu 2021-10-01 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu 2021-10-01 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu 2021-10-01 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu 2021-10-01 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. "Wilk" w Grudziądzu 2021-10-01 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernia w Grudziądzu 2021-10-01 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-10-01 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-09-29 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-09-29 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-09-29 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności drogi koniecznej 2021-09-29 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 30, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-09-29 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/21 w sprawie ustalenia Procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie 2021-09-29 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-09-29 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-09-29 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-29 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprzaka 41, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-09-29 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/21 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu 2021-09-29 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-11-02 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 2021-09-29 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2021-09-29 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-29 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-29 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-29 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 56 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kościuszki 66 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-09-17 11:20
dokument ZARZADZENIE NR 384/21 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2021-09-17 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/21 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2021-09-17 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/21 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 2021-09-17 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/21 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start 2021-09-17 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/21 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2021-09-17 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/21 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2021-09-17 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/21 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-09-17 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/21 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń wychowawczych 2021-09-17 10:41