herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2021 roku o zebraniu materiału dowowdowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.- współspalarnia biomasy i paliwa alternatywnego

Grudziądz, dnia 13 maja 2021 roku

ŚRO-I.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 maja 2021 roku

o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Prezydent Grudziądza zawiadamia strony

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO w Grudziądzu o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego”, na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu.

Informuję, że otrzymano wszystkie wymagane prawem uzgodnienia realizacji inwestycji oraz opinie od organów biorących udział w postepowaniu administracyjnym.  

Jednocześnie zawiadamiam o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadania się, co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych w trakcie postepowania żądań. Informuję, że strony postępowania mogą składać dodatkowe wyjaśnienia, uwagi mogące mieć znaczenie w sprawie, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku ich złożenia w przewidzianym terminie, wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Grudziądza. 

Z zebranym materiałem dowodowym można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, do dnia 31 maja bieżącego roku.

Miejsce wyłożenia dokumentacji: ul. Sikorskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, pokój nr 13, tel.: 56 45 10 259.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), niniejsze zawiadomienie- obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1 oraz w Wydziale Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 17-05-2021 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2021 07:46