herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/22 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę - miasto Grudziądz dla obywateli Ukrainy. 2022-03-23 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-03-23 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a. 2022-03-23 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a. 2022-03-23 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-03-23 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-03-23 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-03-23 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-03-23 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 1 2022-03-23 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na organizacji i udziale drużyn w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym 2022-03-23 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia 2022-03-23 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie 2022-03-23 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/22 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku 2022-03-22 16:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-03-22 15:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-03-22 15:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-03-22 15:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/22 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach lub lokalach mieszkalnych 2022-03-22 15:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/22 w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2022-04-06 07:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-03-22 15:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2022-03-22 15:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-03-29 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-03-22 15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/22 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-03-14 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-03-14 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-03-14 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020975/2 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2022-03-14 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-03-14 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-04 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 115A/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00026219/7 na rzecz gminy – miasto Grudziądz 2022-03-04 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/22 NUMER ANULOWANY 2022-03-29 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10. 2022-03-04 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 3 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 5a. 2022-03-04 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia 2022-03-22 15:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/22 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy-miasto Grudziądz 2022-03-04 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2022-03-04 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-03-04 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/22 w sprawie ustalenia terminu sporządzenia sprawozdań zbiorczych Rb-27S i Rb-28S w miesiącach niekończących kwartału 2022-03-04 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 5a. 2022-03-04 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Aleja Sportowców 18. 2022-03-04 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/22 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia – w drodze przetargów 2022-03-04 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/22 w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "spółka") 2022-03-04 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/22 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy nr 1/2021 z dnia 28.01.2021r. dla zadania pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu". 2022-03-04 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-03-04 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-03-04 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w grach zespołowych 2022-03-04 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych 2022-03-04 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-03-04 07:42