herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2022-04-15 09:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/22 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Karty Miejskiej 2022-04-15 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-04-15 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-04-15 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/22 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-04-15 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/22 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-04-15 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-04-15 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/22 w sprawie formy i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2022-04-15 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2022-04-15 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2022-04-15 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2022-04-15 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/22 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do wykonywania zadań związanych z przyznawaniem świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-04-13 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/22 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 2022-04-13 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/22 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Lipowej 2022-04-15 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2022-04-13 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-04-13 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/22 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2022-04-13 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2022-04-13 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-04-13 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-04-13 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-04-13 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-04-13 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-04-13 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Jeziorna oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-04-13 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/22 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2022-04-15 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-04-13 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2022-04-13 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/22 w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2022-04-13 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/22 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2022-04-15 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-04-13 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-04-13 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Placu Miłośników Astronomii, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-04-13 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przysługującego gminie – miasto Grudziądz 2022-04-13 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 2022-04-06 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/22 w sprawie powołania Zespołu ds. pomocy obywatelom Ukrainy w mieście Grudziądzu 2022-04-06 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2022-04-06 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej 2022-04-06 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2022-04-06 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2022-04-06 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie biegi na orientację 2022-04-06 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu 2022-04-06 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/22 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna/Spacerowa, stanowiących własność Gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-04-06 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-04-06 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/22 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2022-04-06 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-04-06 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/22 w sprawie utworzenia, organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-04-06 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/22 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zamiany 2022-04-06 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/22 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu 2022-04-06 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-04-06 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie lekkoatletyka 2022-04-06 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/22 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o..o." 2022-04-06 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/22 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 2022-04-13 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-04-06 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2022-04-06 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/22 NUMER ANULOWANY 2022-04-06 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-04-06 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/22 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2022-04-06 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyspiańskiego 30 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-04-06 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-03-29 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/22 w sprawie prowadzenia kontroli palenisk znajdujących się na terenie gminy–miasto Grudziądz 2022-03-30 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/22 uchylające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w Straży Miejskiej w Grudziądzu oraz zasad stosowania norm zużycia materiałów pędnych w eksploatacji samochodów 2022-03-29 12:30