herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 449/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 - kawiarenka obywatelska"

ZARZĄDZENIE NR 449/22
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 25 lipca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 – kawiarenka obywatelska”

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zarządzam, co następuje:

Rozdział 1
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

      § 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 – kawiarenka obywatelska”, zwanego dalej „zadaniem”.

 1. Celem zadania jest wspieranie zintegrowanych i kompleksowych działań integracyjnych, międzypokoleniowych i aktywizujących wspomagających proces rewitalizacji na obszarze wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023” poprzez prowadzenie kawiarenki obywatelskiej,
 2. Konkurs odbywa się w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57” w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”.
  § 2. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 220.000,00 zł, w tym:
 1. 20.000,00 zł w 2022 roku;
 2. 200.000,00 zł w 2023 roku.
 1. Kwota wskazana w ust. 1 pkt 2 może ulec zmianie po przyjęciu przez Radę Miejską Grudziądza uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Rozdział 2
Zasady przyznawania dotacji

§ 3. 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 2. W ramach konkursu zostanie wybrana jedna oferta.

Rozdział 3
Termin i warunki realizacji zadania

§ 4. 1. Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia w ramach Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 kawiarenki obywatelskiej, obejmującej  w szczególności realizację zadań z zakresu:
 1. animacji społecznej;
 2. sieciowania organizacji pozarządowych;
 3. wspierania lokalnych liderów i inicjatyw społecznych;
 4. pobudzania interesariuszy do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji;
 5. promowania partnerstw lokalnych;
 6. wyposażenia społeczności lokalnej w kompetencje niezbędne do realizacji oddolnych inicjatyw;
 7. prowadzenia szkoleń lub warsztatów służących integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 8. zbierania opinii i wniosków mieszkańców związanych z rewitalizacją;
 9. organizacji spotkań, pogadanek, wykładów z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zasad bezpiecznego zachowania (m. in. z udziałem Policji i Straży Miejskiej);
 10. działań wspierających organizacje pozarządowe i mieszkańców planujących utworzyć organizacje pozarządowe poprzez bezpłatne szkolenia i usługi doradcze (porady prawne, księgowe, itp.).   
 1. W ramach prowadzenia kawiarenki obywatelskiej, zleceniobiorca jest zobowiązany
  w szczególności do:
 1. realizacji celu określonego w § 1 ust. 2 oraz aktywnego udziału podmiotów z obszaru objętego rewitalizacją, który został określony w Załączniku do Uchwały Nr XLIII/142/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023” (zmienionej uchwałami Nr LV/72/18 z dnia 19 września 2018 r. i Nr XXXVIII/325/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.);
 2. opracowania programu funkcjonowania kawiarenki obywatelskiej w postaci harmonogramu (zawierającego m.in. przewidywany czas trwania) działań animacyjnych dla obszaru objętego rewitalizacją, obejmującego organizację co najmniej dwóch spotkań w miesiącu, w szczególności w formie działań animacyjnych i integracyjnych, działań edukacyjnych (np. konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów), kulturalnych (np. koncertów, wystaw, wernisaży), spotkań tematycznych itp.;
 3. realizacji, zatwierdzonego przez zleceniodawcę, programu funkcjonowania kawiarenki obywatelskiej;
 4. zapewnienia funkcjonowania kawiarenki we wszystkie dni tygodnia, w tym w godzinach popołudniowych;
 5. zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej dwóch osób na potrzeby funkcjonowania kawiarenki;
 6. zapewnienia uczestnikom grupowych spotkań, ujętych w harmonogramie, o którym mowa pkt 2, bezpłatnej kawy;
 7. monitorowania frekwencji w kawiarence i comiesięcznego składania zleceniodawcy raportów w tym zakresie.
 1. Realizacja zadania powinna odbywać się na obszarze objętym rewitalizacją, w szczególności w obiekcie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57, położonym w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 57, który wraz z wyposażeniem zostanie udostępniony zleceniobiorcy na okres realizacji zadania. Zleceniobiorca nie będzie ponosił opłat na rzecz zleceniodawcy (właściciela infrastruktury).
 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany osiągnąć następujące rezultaty realizacji zadania:

Lp.

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

1

Liczba zorganizowanych działań aktywizujących mieszkańców obszaru rewitalizacji

35

Ewidencja wydarzeń realizowanych w Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57

2

Liczba szkoleń/spotkań dla organizacji pozarządowych

12

Listy obecności
ze szkoleń/spotkań

3

Liczba nowych miejsc pracy

2  

Umowy o pracę

4

Liczba osób objętych wsparciem
w ramach programów realizowanych na obszarze rewitalizacji dotyczących działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych

400

Listy obecności z wydarzeń realizowanych w Centrum Aktywizacji  Społecznej Spichlerz 57

 1. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
 2. Zleceniobiorca zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062
  z późn. zm.) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa
  w art. 6 ustawy.
 3. Wydatki dotyczące realizacji zadania uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli:
 1. są niezbędne dla realizacji zadania;
 2. są racjonalne i efektywne;
 3. zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie;
 4. zostały udokumentowane;
 5. zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.
 1. W kosztach realizacji zadania nie uwzględnia się wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), w szczególności wydatków na:
 1. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zleceniobiorca ma możliwość odliczenia
  w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
  z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.);
 2. finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 3. amortyzację;
 4. leasing;
 5. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 6. kary i grzywny;
 7. zakup napojów alkoholowych i tytoniowych.
 1. Zleceniobiorca może wnieść wkład własny niefinansowy w realizacji zadania w formie wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków organizacji).
 2. W przypadku wkładu własnego osobowego w realizacji zadania przyjmuje się aktualne stawki rynkowe z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa nie może być niższa niż minimalna stawka godzinowa w danym roku (w 2022 roku – 19,70 zł) i nie wyższa niż 100,00 zł.
 3. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w realizacji zadania.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane, bez konieczności aneksowania umowy:
 1. przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości nie przekraczającej 20 % danego kosztu;
 2. zmiany w zakresie poszczególnych działań i terminów ich realizacji, o ile nie zmieniają istoty zadania i nie naruszają terminu realizacji zadania określonego w umowie;
 3. zmiana numeru rachunku bankowego zleceniobiorcy.
 1. W uzasadnionych przypadkach zleceniobiorca może wystąpić w trakcie realizacji zadania o aneksowanie umowy, w szczególności w zakresie:
 1. przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości przekraczającej 20 % danego kosztu;
 2. utworzenia nowej pozycji kosztów w kalkulacji kosztów realizacji zadania;
 3. istotnych zmian w zakresie poszczególnych działań, w tym wprowadzenia nowych działań i/lub rezygnacji z zaplanowanych działań,

pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na warunki realizacji zadania i kryteria oceny oferty określone w niniejszym ogłoszeniu o konkursie.

 1. Zleceniobiorca składa w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sprawozdanie
  z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057):
  1. częściowe – w terminie 30 dni po zakończeniu roku budżetowego (za rok 2022);
  2. końcowe – w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
 2. Zleceniobiorca załącza do sprawozdań, o których mowa w ust. 15, w formie elektronicznej zestawienia dokumentów księgowych (faktur, rachunków) dotyczących realizacji zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 3. Zleceniobiorca załącza do sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 15 pkt 2, w formie elektronicznej, dokumentację fotograficzną oraz inne materiały potwierdzające realizację zadania (np. publikacje prasowe, wydawnictwa, foldery itp.).
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizuje działania określone w ofercie, a rezultaty wskazane w ofercie (w sposób umożliwiający ich zmierzenie) zostaną osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80 % w stosunku do zaplanowanych.
 5. W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie równym lub wyższym niż 50 % i niższym niż 80 %, zleceniobiorca:
  1.  będzie zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatów;
  2. może być zobowiązany do zwrotu części dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania.
 6. W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie niższym niż
  50 %, zleceniobiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości dotacji.
 7. Przy ocenie stopnia realizacji zadania, zleceniodawca weźmie pod uwagę
  w szczególności:
 1. czy nieosiągnięcie rezultatów nastąpiło z winy zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych;
 2. czy nieosiągnięcie rezultatów ma wpływ na koszty jednostkowe zadania;
 3. czy nieosiągnięcie rezultatów spowodowało niezrealizowanie celu zadania.
 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą (gminą-miasto Grudziądz) a zleceniobiorcą, sporządzonej zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem zaakceptowania sprawozdania końcowego przez zleceniodawcę.

Rozdział 4
Termin składania ofert

§ 5. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 1. Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:
  1. w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobów ich monitorowania;
  2. w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego, jeżeli planuje jego wniesienie
   w ramach realizacji zadania;
  3. w części VI – szczegółowy opis zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:
   1. architektonicznej,
   2. cyfrowej,
   3. informacyjno-komunikacyjnej.
 2. Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59.
 3. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:
  1. skan statutu lub w przypadku stowarzyszeń zwykłych – regulaminu działalności;
  2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany (obowiązek nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestrów lub ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza);
  3. w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej
   w wysokości 17,00 zł; zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o numerze 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z adnotacją „Opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa”; opłaty skarbowej nie uiszczają  podmioty mające status organizacji pożytku publicznego);
  4. program funkcjonowania kawiarenki obywatelskiej w postaci harmonogramu (zawierającego m.in. przewidywany czas trwania) działań animacyjnych dla obszaru objętego rewitalizacją, obejmującego co najmniej organizację dwóch spotkań w miesiącu, w szczególności w formie działań animacyjnych i integracyjnych, działań edukacyjnych (np. konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów), kulturalnych (np. koncertów, wystaw, wernisaży), spotkań tematycznych itp.
 4. Oferent, po złożeniu oferty, pobiera z generatora ofert wydruk potwierdzenia złożenia oferty, zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty. Wydruk podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 5. Oferent, po odblokowaniu przez pracownika Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zwanego dalej „Wydziałem”, dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej do złożonej oferty skan wydruku, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odblokowania oferty.
 6. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty poprzez generator ofert.
 7. Przed złożeniem oferty dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:
  1. w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu pracownicy Wydziału pod numerami telefonów 56 45 10 464 i 56 45 10 465 oraz drogą elektroniczną pod adresami e-mail a.gorska@um.grudziadz.pl i m.kotlewska@um.grudziadz.pl;
  2. w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

Rozdział 5
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

§ 6. 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

 1. została złożona poprzez generator ofert;
 2. została złożona w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;
 3. została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 4. jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu i terminu realizacji zadania publicznego;
 5. została wypełniona w sposób kompletny, nie zawiera istotnych błędów i ma prawidłowo wypełnione wszystkie oświadczenia;
 6. zawiera załączniki w formie elektronicznej, określone w § 5 ust. 4;
 7. zawiera skan potwierdzenia złożenia oferty, zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 1. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty zawierającej uchybienia wskazane w ust. 1 pkt 5-7, w zakresie i w terminie wskazanym przez Wydział.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym również nieuzupełnione we wskazanym zakresie lub terminie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta
  Grudziądza.
 4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryteria oceny oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

12

 1. opis działań:
 • zaplanowane działania są adekwatne do celów zadania,
 • uwzględniono i opisano wszystkie działania,
 • opis działań tworzy spójną i logiczną całość,
 • harmonogram realizacji działań jest przejrzysty/klarowny

8

 1. rezultaty realizacji zadania:
 • zakładane rezultaty są możliwe do osiągnięcia i przyczynią się do osiągnięcia celu zadania,
 • efekty po zakończeniu realizacji zadania będą trwałe

4

2

Proponowana jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

16

 1. ocena programu funkcjonowania kawiarenki w postaci harmonogramu działań animacyjnych:
 • program obejmuje co najmniej organizację dwóch spotkań w miesiącu,
 • zaplanowane działania są adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. ze względu na wiek, zainteresowania itp.), 
 • zaplanowane działania są atrakcyjne dla odbiorców,
 • zaplanowane działania są innowacyjne

8

 1. doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej:
 • oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 • oferent posiada doświadczenie w pracy z adresatami zadania 

2

 1. zasoby osobowe oferenta:
 • oferent dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi (osoby zatrudnione, wolontariusze),
 • osoby zaangażowane w realizację zadania posiadają niezbędne  kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych zadań

6

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

12

 1. prawidłowość i przejrzystość kosztów:
 • zaplanowane koszty są niezbędne do realizacji zadania,
 • koszty są spójne z opisem działań,
 • kalkulacja jest kompleksowa, czytelna i przejrzysta

6

 1. racjonalność kosztów:
 • wysokość stawek jednostkowych nie odbiega od cen rynkowych,
 • koszty są adekwatne do planowanych działań,
 • koszty są efektywne w stosunku do planowanych rezultatów 

6

4

 
 

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł oraz wkład osobowy

4

 1. wkład finansowy (możliwość wyboru jednej odpowiedzi):
 • oferent nie planuje wkładu finansowego – 0 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości do 20 % sumy kosztów zadania – 1 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości powyżej 20 % – 2 pkt

2

 1. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków:
 • oferent planuje wkład osobowy,
 • oferent czytelnie i przejrzyście wycenił wkład osobowy

2

5

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez Prezydenta Grudziądza w trzech ostatnich latach (2019-2021),
w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych
na ten cel środków (możliwość wyboru jednej odpowiedzi)

2

 1. oferent nierzetelnie i nieterminowo realizował zadania i/lub nieprawidłowo rozliczył otrzymane środki

0

 1. oferent dotychczas nie realizował zadań zleconych przez Prezydenta Grudziądza

1

 1. oferent rzetelnie i terminowo realizował zadania oraz prawidłowo rozliczył otrzymane środki

2

Razem

46

 1. Komisja konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Grudziądza do przyznania dotacji ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, nie mniej jednak niż 30 punktów.
 2. Prezydent Grudziądza, w formie zarządzenia, podejmuje decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji.
 3. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 19 września 2022 r. w następujących miejscach:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl;
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.
 1. Wydział poinformuje oferentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez generator ofert, o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert i wysokości przyznanej dotacji.
 2. W przypadku, gdy oferent załączył do oferty skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany dostarczyć do Wydziału oryginał pełnomocnictwa albo kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Rozdział 6
Zadania publiczne zrealizowane w roku poprzednim i w roku ogłoszenia konkursu

§ 7. W roku poprzednim i bieżącym zadanie będące przedmiotem konkursu nie było realizowane.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 8. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

 1. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 2. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społecznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 3.  Pisemne zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. należy:
  1. dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (do godz. 13:30) albo
  2. przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485);
 3. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 5. Uchwały Nr XLIII/142/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023” (zmienionej uchwałami Nr LV/72/18 z dnia 19 września 2018 r. i Nr XXXVIII/325/20
  z dnia 16 grudnia 2020 r.);
 6. Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
  procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom
  pozarządowym.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Wojtakowska 26-07-2022 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Wojtakowska 25-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-08-2022 11:23