herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 445/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 445/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 lipca 2022 r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności przesyłu

 

                       Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks  cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

                      § 1. 1. Obciążyć prawem służebności przesyłu na rzecz Gminy Grudziądz, nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 78, oznaczoną jako działka nr 20/4 w obr. 74 o powierzchni 0.3351 ha, zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00037478/0.

  1. Zakres służebności przesyłu obejmuje część w/w nieruchomości o powierzchni 92,80 m2, która będzie stanowiła pas technologiczny o szerokości po 2,0 m po każdej stronie osi kolektora sanitarnego o długości 23,20 m.
  2. Ustanowienie służebności przesyłu następuje na czas nieoznaczony za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy 00/100 złote), w tym 23,00 zł podatek VAT 23 %.
  3. Wynagrodzenie płatne jest w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności.
    § 2. Przebieg sieci i pasa służebności przesyłu określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
    
   § 3.1. Wykonywanie służebności przesyłu polegać będzie na tym, że Gmina Grudziądz uzyskuje prawo do korzystania z części nieruchomości określonej w § 1 ust. 2 polegające na:
   1) prawie istnienia sieci oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników Gminy Grudziądz, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Gmina Grudziądz posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;
   2) prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia
   i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników Gminy Grudziądz, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Gmina Grudziądz posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;
   3) zezwoleniu na odbudowę sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia.
   2. Gmina Grudziądz zobowiązana będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód w związku z wykonywaniem uprawnień określonych w § 3 ust. 1 oraz do usunięcia sieci w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.
    
   § 4. Ustanowienie prawa służebności przesyłu, o którym mowa w § 1, nastąpi w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
    
   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
    
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 28-07-2022 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 21-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-08-2022 11:11