herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 447/22 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 447/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 lipca 2022 r.

 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz

 

      Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 31-31d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 i art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798) zarządzam, co następuje:

    § 1. Ustalam zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz.

    § 2. Do instytucji, o których mowa w § 1, należą:

1)  Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu;

2)  Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu;

3)  Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

    § 3. 1. Dyrektor samorządowej instytucji kultury otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto, w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, rodzaju wykonywanej pracy, z uwzględnieniem charakteru i wielkości zarządzanej instytucji.

2. Miesięczne wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:

1)  wynagrodzenie zasadnicze;

2)  dodatek za wieloletnią pracę;

3)  dodatek funkcyjny;

4)  dodatek specjalny.

    § 4. Łączna wysokość brutto miesięcznego wynagrodzenia dyrektora nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

    § 5. 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto.

2. W przypadku zatrudnienia dyrektora samorządowej instytucji kultury w niepełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia  w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

    § 6. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

    § 7. Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorowi w związku z kierowaniem jednostką w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, tj. do kwoty 5 000,00 zł brutto.

   § 8. 1. Dodatek specjalny może być przyznany dyrektorowi za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych, dodatkowe powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności, wykonywanie pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikację i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.

3. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany. Dodatek wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

   § 9. Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury może być przyznana nagroda roczna.

   § 10. Dyrektorowi instytucji kultury przysługują świadczenia dodatkowe w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2020, poz.1399 z późn. zm.).

   § 11. Wynagrodzenie miesięczne oraz wysokość świadczeń dodatkowych i nagrody rocznej w stosunku do poszczególnych dyrektorów samorządowych instytucji kultury ustala Prezydent Grudziądza, w oparciu o niniejsze zarządzenie.

  § 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania.

  § 13. Traci moc Zarządzenie Nr 535/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz.

  § 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 16-08-2022 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Walczak 21-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-08-2022 11:15