herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 492/22 w sprawie określenia zasad udostępniania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 492/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie określenia zasad udostępniania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), art. 10 ust. 3 i art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały nr LIX/498/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zmienionej Uchwałą nr LXI/525/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2022 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokali stanowiących własność lub będących w dyspozycji gminnych osób prawnych, a także lokali, co do których prawo dysponowania tymi lokali przysługuje gminie-miasto Grudziądz, wydziela się lokale mieszkalne, zwane dalej „lokalami”, które zostaną udostępnione obywatelom Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na obszarze tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ilość, rodzaj oraz właściwości lokali stanowiących własność lub będących w dyspozycji gminnych osób prawnych, które będą wydzielone na cel wskazane w ust. 1, określają te osoby prawne.
 3. Lokale udostępnia się na podstawie umowy zawartej w następstwie wniosku złożonego przez  osobę lub osoby wskazane w ust. 1.
   

§ 2

 1. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy udostępnienia lokalu zobowiązane są do złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lub użyczenia wraz z dokumentami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy udostępnienia lokalu składają dokumenty do właściwej komórki organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, która prowadzi listę, o której mowa w § 4 ust. 1.
 2. Lokale udostępniane są na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż do dnia 23 sierpnia 2023 r., ze stawką czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości stawki bazowej czynszu, uwzględniając zwyżki i zniżki zgodnie z Zarządzeniem nr 263/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych gminy-miasto Grudziądz wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, Uchwały Nr 34/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 16.05.2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale w zasobach MPGN Sp. z o .o, Uchwały nr 35/2022 Zarządu MPGN Sp. z o.o. z dnia 16.05.2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność prywatną osób fizycznych lub prawnych, administrowanych na zlecenie przez MPGN Sp. z o. o.
 3. W związku z udostępnieniem lokalu do użytkowania, oprócz czynszu za lokal, naliczane będą opłaty za: energię cieplną, gaz, wodę oraz inne świadczenia obciążające osobę korzystającą z lokalu, w szczególności za odbiór odpadów komunalnych, opłatę za rozliczanie mediów i innych świadczeń związanych z użytkowaniem lokalu, a także inne opłaty określone w umowie.
 4. Dopuszcza się możliwość udostępnienia lokalu na kolejny okres w przypadku uzyskania prawa legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, udostępnia się lokale na czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością jego każdorazowego przedłużenia za zgodą gminy-miasto Grudziądz.
 5. W przypadku przekroczenia progów dochodowych uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego, nie stosuje się stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości stawki bazowej z uwzględnieniem zwyżek i zniżek.
   
   

§ 3

 1. W wyjątkowych przypadkach, gdy osoba ubiegająca się o lokal nie jest w stanie ponieść całości lub części kosztów wskazanych w § 2 ust. 2 i 3, dopuszcza się oddanie tej osobie lokal do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia.
 2. Jeśli osoba, o której mowa w ust. 1, zamierza zamieszkać w lokalu wspólnie z innymi osobami, do których zastosowanie znajduje § 1 ust. 1, oddanie lokalu do bezpłatnego używania może nastąpić tylko w wypadku, gdy osoby te również nie są w stanie ponieść całości lub części kosztów wskazanych w § 2 ust. 2 i 3.
 3. W przypadku zmiany sytuacji osobistej lub majątkowej osób, o których mowa w ust. 1 lub 2, pozwalającej na ponoszenie całości kosztów wskazanych w § 2 ust. 2 i 3, umowa użyczenia ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym sytuacja ta uległa zmianie. W takim przypadku możliwe jest zawarcie umowy najmu tego lokalu z osobą lub osobami, które dotychczas korzystały z lokalu na podstawie umowy użyczenia, bez konieczności składania wniosku.
 4. Brak konieczności składania wniosku o zawarcie umowy nie ma zastosowania, jeśli umowa użyczenia uległa już rozwiązaniu, a lokal został opuszczony przez osoby, które z niego korzystały.
   

§ 4

 1. Tworzy się listę osób ubiegających się o udostepnienie lokalu. Listę tworzy, prowadzi i aktualizuje spółka pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
 2. Wpis osoby ubiegającej się o lokal na listę, o której mowa w ust. 1 następuje po prawidłowym złożeniu wniosku wskazanego w § 2 ust. 1.
 3. Wpisów na listę dokonuje się kolejno, w porządku chronologicznym, zgodnie z datą prawidłowego złożenia wniosku.
 4. Osoby wpisane na listę wykreśla się:
  1. na ich wniosek,
  2. z chwilą ich śmierci,
  3. z chwilą zawarcia umowy najmu lub użyczenia lokalu,
  4. w przypadku niepotwierdzenia gotowości najmu lub użyczenia lokalu zgodnie z ust. 5.
 5. Do 15 dnia każdego miesiąca osoba ubiegająca się o udostępnienie lokalu wpisana na listę, zobowiązana jest pisemnie potwierdzać gotowość najmu lub użyczenia lokalu, a także informować o wszelkich zmianach jej sytuacji majątkowej lub osobistej, które mogą mieć wpływ na wysokość stawek i opłat wskazanych w § 2 ust. 2 i 3.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy wymagają tego względy słuszności, jeśli osoba ubiegająca się o udostępnienie lokalu nie jest w stanie złożyć wniosku wskazanego w § 2 ust. 1, osoba ta może być wpisana na listę bez jego składania.
  W takim przypadku osoba ta zostaje wpisana na listę zgodnie z kolejnością ustaloną w ust. 3.

 

§ 5

 1. Zawarcie umów z osobami ubiegającymi się o lokal następuje zgodnie z kolejnością wpisów na listę, o której mowa w § 4 ust. 1.
 2. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o lokale przekracza liczbę dostępnych lokali, w pierwszej kolejności lokale są udostępniane osobom określonym w § 1, niemającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które przebywają na terenie gminy - miasto Grudziądz, w szczególności w placówkach zapewniających miejsca noclegowe, a następnie osobom samotnie wychowującym lub opiekującym się dzieckiem lub dziećmi, a w dalszej kolejności osobom niepełnosprawnym.

 

§ 6

 1. W przypadku zawarcia umowy najmu ze stawką określoną w § 2 ust. 2 bądź też umowy użyczenia, wykonywanie takiej umowy może podlegać okresowej kontroli pod względem dalszego istnienia przesłanek do stosowania preferencyjnej stawki czynszu albo użyczenia lokalu.
 2. Kontrola okresowa, o której mowa w ust. 1, odbywa się nie częściej niż co 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż pomiędzy kontrolami musi upłynąć co najmniej 60 dni.
 3. W przypadku podejrzenia wprowadzenia w błąd lub poświadczenia nieprawdy przez najemcę lokalu lub biorącego w użyczenie lokalu, a także w związku z treścią oświadczeń lub zaświadczeń innych osób lub podmiotów, może być przeprowadzona kontrola doraźna.
 4. Kontrola polega na złożeniu przez najemcę lokalu lub biorącego w użyczenie lokal, a także gdy jest to konieczne, również przez osoby wspólnie zamieszkujące, pisemnego oświadczenia co do braku zmiany sytuacji majątkowej lub osobistej uzasadniającej zastosowanie stawki określonej w § 2 ust. 2 bądź umowy użyczenia.
 5. W toku kontroli można żądać okazania przez osoby wskazane w ust. 4 aktualnych dokumentów wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, które zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 6. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli braku podstaw do stosowania stawki czynszu określonej w § 2 ust. 2, od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym ustalono brak podstaw, zastosowanie znajdują stawki czynszu określone w § 2 ust. 5.
 7. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli braku podstaw do dalszego użyczenia lokalu, stosuje się procedurę określoną w § 3 ust. 3. 

 

§ 7

W treści zawieranej umowy najmu oraz umowy użyczenia zawiera się odpowiednie dla typu umowy postanowienia § 6 dotyczące kontroli i jej skutków oraz obowiązków najemcy lub użyczającego, a także osób wspólnie z nim zamieszkujących.

 

§ 8

 1. W odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także lokali, co do których prawo dysponowania tymi lokali przysługuje gminie-miasto Grudziądz, niniejsze zarządzenie wykonywać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, którą to spółkę upoważnia się do reprezentowania gminy-miasto Grudziądz w czynnościach związanych z zawarciem, wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od umów, o których mowa w niniejszym zarządzeniu. W odniesieniu do lokali stanowiących własność lub będących w dyspozycji gminnych osób prawnych  niniejsze zarządzenie wykonywać będą zarządy tych podmiotów.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Wróbel 24-08-2022 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Wróbel 23-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-09-2022 09:10