herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 51/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania przeglądu i monitoringu przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Zarządzenie Nr 51/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 18 lutego 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania przeglądu i monitoringu przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządzam:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 272/06 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzania przeglądu i monitoringu przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt 3.3. otrzymuje brzmienie:
„Wydział Organizacyjny
- udostępnia ankiety pracownikom Urzędu,
- przeprowadza analizę ankiet,
- przedstawia wyniki analizy ankiet Sekretarzowi Miasta,
- sporządza raport z przeglądu Kodeksu.”;
2) w punkcie 4 skreśla się definicję społeczności lokalnej;
3) punkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Przegląd Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przeprowadzany jest w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na cztery lata. Termin rozpoczęcia przeglądu wyznacza Sekretarz Miasta. Przegląd ma na celu:
- sprawdzenie konsekwencji realizacji i przestrzegania wymagań określonych w Kodeksie,
- ocenę efektywności funkcjonowania Kodeksu,
- aktualizowanie treści Kodeksu.”;
4) punkt 5.3. otrzymuje brzmienie:
„Przegląd Kodeksu polega na:
- przeprowadzeniu badania ankietowego wśród pracowników Urzędu,
- dokonaniu analizy wypełnionych ankiet,
- przedstawieniu wyników badania ankietowego,
- przeanalizowaniu skarg wpływających do Urzędu dotyczących naruszenia Kodeksu przez pracowników,
- składaniu wniosków o zmianę Kodeksu,
- podejmowaniu decyzji w zakresie zmian w Kodeksie.”;
5) punkt 5.4. otrzymuje brzmienie:
„Badanie ankietowe polega na anonimowym wypełnieniu ankiet przez pracowników Urzędu. Wzór ankiety stanowi Wzór Nr 1 do niniejszego załącznika. Dystrybucją ankiet zajmuje się Wydział Organizacyjny.”;
6) punkt 5.7. otrzymuje brzmienie:
„Sekretarz Miasta przekazuje pracownikom wyniki ankiet w ciągu 14 dni od ich zatwierdzenia przez Prezydenta.”;
7) punkt 5.11. otrzymuje brzmienie:
„Raport, o którym mowa w ppkt. 5.10. zawiera informacje dotyczące:
- wyników przeprowadzonego badania ankietowego wśród pracowników Urzędu,
- oceny funkcjonowania przepisów Kodeksu wśród pracowników Urzędu,
- oceny adekwatności zachowania się pracowników Urzędu do zapisów Kodeksu,
- skarg wpływających do Urzędu dotyczących naruszenia Kodeksu przez pracowników,
- podjętych decyzji dotyczących ukarania pracowników nie przestrzegających przepisów Kodeksu,
- podjętych działaniach dotyczących zmiany treści Kodeksu lub/i niniejszej procedury.”;
8) punkt 5.12. otrzymuje brzmienie:
„Monitorowanie przestrzegania Kodeksu prowadzone jest na bieżąco i polega na:
- podejmowaniu działań przez Kierowników KO zmierzających do wyeliminowania wszelkich przypadków naruszeń postanowień Kodeksu,
- niezwłocznym pisemnym informowaniu Sekretarza Miasta o rażących naruszeniach przepisów Kodeksu,
- analizowaniu treści Kodeksu przez pracowników pod kątem jego aktualizacji, w tym
z uwzględnieniem sugestii zgłaszanych przez interesantów,
- okresowym przeprowadzaniu badań ankietowych wśród pracowników Urzędu w zakresie przestrzegania zasad Kodeksu.”;
8) WZÓR Nr 1 skreśla się;
9) WZÓR Nr 2 otrzymuje nazwę WZÓR Nr 1.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-02-2008 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:43