herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXI/5/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę- miasto Grudziądz

Uchwała Nr XXI/5/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę- miasto Grudziądz.

          Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222, Dz.U. z 2005 Nr 160, poz.1343 oraz Dz.U. z 2006 Nr 38, poz. 261).

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

§ 2

Ustala się wartość jednego punktu dla kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,50 zł (słownie: czteryzłote 50/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LIII/22/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę- miasto Grudziądz .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 04-03-2008 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-05-2008 14:06