herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-09-27 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/13 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-09-27 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" – załącznika do uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" z późniejszymi zmianami 2013-09-30 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji i utrzymywania subdomen internetowych w domenie "grudziadz.pl". 2013-09-27 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/13 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2013-09-27 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-09-27 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2013-09-27 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księgach wieczystych KW 34146 oraz KW 18218 na rzecz Skarbu Państwa 2013-09-27 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-09-27 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-09-27 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/13 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2013-10-14 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-09-27 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2013-09-27 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-09-27 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 19822 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2013-09-27 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/13 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji projektu Gminnej Grupy Zakupowej 2013-09-27 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/13 w sprawie powołania członków Komitetu Sterującego projektu Gminnej Grupy Zakupowej 2013-09-27 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Grudziądzu 2013-09-27 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 2013-09-27 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu 2013-09-27 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu 2013-09-27 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu 2013-09-27 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu 2013-09-27 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/13 w sprawie upoważnienia do dysponowania pojazdami, które postanowieniem sądu rejonowego stały się własnością Powiatu Grodzkiego Grudziądz 2013-09-27 07:52
dokument ZARZĄDZANIE NR 295/13 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku biurowym położonym w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2013-08-13 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/13 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu nad Wisłą. 2013-09-27 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2013-08-13 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Królewskiej, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-08-13 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/13 w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2013-08-13 10:09