herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 154/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 10:31:26
Kontrola finansowa w stowarzyszeniu Klub Wioślarski "Wisła" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2024-03-29 09:36:26
Komisja Edukacji 3 kwietnia 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-29 09:14:22
UCHWAŁA NR LXXXIX/777/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:43:28
UCHWAŁA NR LXXXIX/776/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. dotycząca rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:41:56
UCHWAŁA NR LXXXIX/776/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. dotycząca rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:40:57
UCHWAŁA NR LXXXIX/776/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. dotycząca rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:40:37
UCHWAŁA NR LXXXIX/775/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:39:51
UCHWAŁA NR LXXXIX/774/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy ? miasto Grudziądz. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:37:43
UCHWAŁA NR LXXXIX/773/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku?. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:36:49
UCHWAŁA NR LXXXIX/772/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Grudziądz w 2024 roku. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:35:42
UCHWAŁA NR LXXXIX/771/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy-Miasto Grudziądz w 2024 roku. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:35:02
UCHWAŁA NR LXXXIX/770/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Czarną Drogą, bazą PKS oraz terenami produkcyjnymi i usługowymi. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:33:39
UCHWAŁA NR LXXXIX/769/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2024-2040. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:31:06
UCHWAŁA NR LXXXIX/768/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. Anna Obuchowska 2024-03-29 08:28:12
Małgorzata Łęgowska Agnieszka Nieckarz 2024-03-29 08:03:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Piaskowej. Załącznik do Zarządzenia nr 158/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 07:16:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Piaskowej. Załącznik do Zarządzenia nr 158/2024 Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 07:16:23
ZARZĄDZENIE NR 157/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 07:15:29
ZARZĄDZENIE NR 158/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 07:15:21
ZARZĄDZENIE NR 158/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 07:15:11
ZARZĄDZENIE NR 158/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 07:14:33
ZARZĄDZENIE NR 157/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2024-03-29 07:11:11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej Anna Górska 2024-03-28 15:26:11
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa Anna Górska 2024-03-28 15:21:16
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Anna Górska 2024-03-28 15:19:14
233. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. zakupu defibrylatora dla GCUW Nikoletta Kannenberg 2024-03-28 15:05:45
232. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej dot. miesjca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki Nikoletta Kannenberg 2024-03-28 15:04:29
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Anna Górska 2024-03-28 14:35:00
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póżn.zm.) Prezydent Grudziądza O D W O Ł U J E pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, oznaczonej jako działka nr 2/201 w obr. 133 Katarzyna Kudlewska 2024-03-28 12:40:43
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póżn.zm.) Prezydent Grudziądza O D W O Ł U J E pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, oznaczonej jako działka nr 2/201 w obr. 133 Katarzyna Kudlewska 2024-03-28 12:40:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 6 maja 2024r na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ul. Oliwskiej Katarzyna Kudlewska 2024-03-28 12:36:51
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 6 maja 2024r na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ul. Oliwskiej Katarzyna Kudlewska 2024-03-28 12:36:41
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344z póżn.zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia: w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, oznaczoną jako działka nr 382/1 Katarzyna Kudlewska 2024-03-28 12:34:19
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-28 11:04:47
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-28 11:04:33
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-28 11:03:44
LXXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2024 r. Anna Obuchowska 2024-03-28 11:03:04
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste gminie-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Nad Torem, Dorota Kozyrska 2024-03-28 11:00:18
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku" Anna Górska 2024-03-28 11:00:05