herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/20 w sprawie ustalenia Cennika usług Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu. 2021-01-20 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-20 14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2021-01-08 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-20 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-20 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/20 w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2021-01-21 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/20 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w konkursie Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 2021-01-08 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-20 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-08 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-20 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-08 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-08 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/20 w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii A20, B20, C20, D20 gminy-miasto Grudziądz 2021-01-08 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/20 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2021-01-08 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-01-08 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2021-01-08 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-08 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Armii Krajowej 21-25. 2021-01-08 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2021-2023 2021-01-08 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2021-01-20 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2021-01-08 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/20 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2021-2043 2021-01-08 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/20 w sprawie projektu budżetu na 2021 rok 2021-01-08 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/20 w sprawie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii E20, F20, G20, H20 i I20 2021-01-08 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/20 sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 18. 2021-01-20 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-01-08 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-01-08 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2021-01-08 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-08 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-08 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2021-01-08 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-08 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-01-21 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-08 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-08 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-08 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-07 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 424/20 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu 2021-01-07 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 423/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-01-07 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 422/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz 2021-01-07 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 421/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2021-01-07 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 420/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-01-07 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 419/20 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych 2021-01-07 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 418/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2021-01-07 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 417/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00027878/1 na rzecz Skarbu Państwa. 2021-01-07 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 416/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-01-20 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 415/20 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-01-20 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 414/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-01-07 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 413/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-07 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 412/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-01-07 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 411/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-01-07 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 410/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" 2021-01-05 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 409/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2021-01-05 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 408/20 w sprawie "Polityki Monitoringu Wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu" 2021-01-05 16:22