herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/21 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2020 rok 2021-04-19 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/21 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia publicznego przetargu nieograniczonego na zbycie 100% akcji gminy-miasto Grudziądz w kapitale zakładowym spółki pod firmą Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu 2021-04-19 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/21 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do Spraw Sportu Miejskiego 2021-04-19 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2021-04-19 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2021-04-19 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinach kolarstwo i lekkoatletyka 2021-04-19 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2021-05-25 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/21 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 2021-04-19 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-04-19 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-16 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2021-04-26 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do oddania w użytkowanie. 2021-05-25 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/21 w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-05-25 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/21 w sprawie organizacji i funkcjonowania Gminnej Grupy Zakupowej 2021-04-16 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-16 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2021-04-16 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-04-16 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-05-31 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-16 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/21 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a osobami fizycznymi 2021-04-16 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-16 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-04-16 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/21 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2021-04-20 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/21 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2021-04-20 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/21 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-04-26 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-16 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-16 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/21 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2021-04-16 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Grudziądza 2021-04-01 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Placu Miłośników Astronomii, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-04-01 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-04-01 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-04-01 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Grudziądzkiego Centrum Usług Wspólnych w Grudziądzu 2021-04-01 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-04-01 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-04-01 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-04-01 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2021-04-01 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/21 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Elżbiety Kraska 2021-04-01 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/21 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Joanna Paczkowskiej 2021-04-01 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2021-04-01 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinie jeździectwo 2021-04-01 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym w dyscyplinie kolarstwo 2021-04-01 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w dyscyplinach kolarstwo i lekkoatletyka 2021-04-01 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/21 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektów pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu" oraz "Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK16 do ul. Wiejskiej w Grudziądzu". 2021-04-01 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu polegającego na udziale drużyn w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym 2021-04-01 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w określonej dyscyplinie sportu indywidualnego w kolarstwie oraz wioślarstwie 2021-04-01 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-04-01 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-04-01 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/21 w sprawie obniżenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2021-04-01 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-04-01 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży 2021-04-01 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/21 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Grudziądza w związku ze śmiercią księdza infułata Tadeusza Nowickiego – Honorowego Obywatela Miasta Grudziądza 2021-04-01 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-04-01 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/21 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Grudziądzkiego Centrum Usług Wspólnych w Grudziądzu 2021-04-01 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-04-01 11:02