herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 704/21 w sprawie ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Miasta do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych względem gminy – miasto Grudziądz 2022-01-20 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 703/21 w sprawie zasad wnioskowania o dokonanie zmiany w budżecie gminy-miasto Grudziądz 2022-01-20 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 702/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2022-01-14 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 701/21 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na I półrocze oraz cały rok 2022) 2022-01-14 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 700/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-01-14 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 699/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-01-14 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 698/21 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a. 2022-01-14 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 697/21 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2022-01-14 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 696/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2022-01-14 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 695/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku" 2022-01-14 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 694/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza" 2022-01-14 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 693/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwieniu kontaktu z otoczeniem" 2022-01-14 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 692/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-14 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 691/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-14 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 690/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla osób zamieszkujących na terenie Grudziądza" 2022-01-14 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 689/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2022-01-14 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 688/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-01-14 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 687/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2022-01-14 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 686/21 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-01-14 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 685/21 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022 2022-01-14 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 684/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-14 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 683/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2022-01-14 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 682/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-14 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 682/21 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2022-01-14 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 681/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-01-14 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 680/21 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Drzymały oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-14 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 679/21 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz zamieszczania informacji o zobowiązaniach dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych 2022-01-14 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 678/21 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Elizy Orzeszkowej w Grudziądzu 2022-01-14 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 677/21 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna/Spacerowa, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-01-14 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 676/21 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium. 2022-01-14 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 675/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do oddania w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 2022-01-10 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 674/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu procedur w zakresie wymiaru podatków, kontroli podatkowej, poboru, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych 2022-01-10 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 673/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Uprawnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-10 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 672/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowych 2022-01-10 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 671/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-01-10 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 670/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2022-01-10 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 669/21 w sprawie przeznaczenia do oddania w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Spichrzowej 33-35, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2022-01-10 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 668/21 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2022-01-10 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 667/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska 2022-01-10 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 666/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2022-01-10 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 665/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla osób zamieszkujących na terenie Grudziądza" 2022-01-10 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 664/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-01-10 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 663/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych 2022-01-10 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 662/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w grach zespołowych 2022-01-10 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 661/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-01-10 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 660/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-10 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 659/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-10 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 658/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwieniu kontaktu z otoczeniem" 2022-01-10 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 657/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-01-10 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 656/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Henryka Gąsiorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-10 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 655/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-10 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 654/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleksandra Gierymskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-10 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 653/21 - NUMER POMINIĘTY 2022-01-10 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 652/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Elizy Orzeszkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-10 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 651/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza" 2022-01-10 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 650/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku" 2022-01-10 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 649/21 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu w trakcie jego nieobecności 2022-01-10 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 648/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2022-01-10 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 647/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-10 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 646/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-10 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 645/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-10 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 644/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-10 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 643/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-10 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 642/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-10 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 641/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2022-01-10 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 640/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-31 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 639/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-31 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 638/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-31 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 637/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-31 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 636/21 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Regulaminu zgłaszania naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2021-12-31 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 635/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-12-31 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 634/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Miłoleśnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-31 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 633/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-31 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 632/21 w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2021-12-31 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 631/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-12-31 08:46