herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/20 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie gminy - miasto Grudziądz" 2020-10-09 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/20 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2019 rok 2020-10-09 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00009936/4 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2020-10-09 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-10-09 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" 2020-10-09 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/20 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania polityki antysmogowej 2020-10-09 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 115A/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-09 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-10-09 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/20 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 2020-10-09 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2020 uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz. 2020-10-09 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/20 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2020-10-09 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2020-10-09 10:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/20 ANULOWANE 2020-10-09 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Placu Miłośników Astronomii, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-10-09 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-09 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/20 w sprawie powołania Zespołu ds. walki z koronawirusem 2020-10-09 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/20 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2020-10-09 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-11-03 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja imprez sportowych" 2020-10-09 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-10-09 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/20 w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2020-10-09 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-10-09 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/20 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2020-10-09 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-10-09 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2020-10-09 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 09:50
dokument ZARZADZENIE NR 91/20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2020-10-09 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2020-10-09 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-10-09 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-10-09 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/20 ANULOWANE 2020-04-20 12:16